รายงานผลการใช้นวัตกรรมหนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมโดยใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 26  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 1 โรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 17 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test (dependent samples)
ผลการวิจัยพบว่า:
1.  ได้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย หน้าปก คำนำ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อเรื่อง กิจกรรมหลังการอ่าน ฝึกคิดหัดทำ พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์น่ารู้ และ เอกสารอ้างอิง จำนวน 17 เล่ม  ซึ่งมีคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก 
2.  หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.89/82.95 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน คือเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (E1/ E2)
3.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโดยใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์