รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแซง

ผู้ศึกษา              นายสายันต์  พงษ์พูล

ปีที่จัดพิมพ์          กุมภาพันธ์   2555

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนประกอบการบรรยาย เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6   
โรงเรียนบ้านหนองแซง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต
2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดการสอนประกอบการบรรยาย   เรื่อง
  การสร้างเสริมสุขภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  โรงเรียนบ้านหนองแซง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
2    3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดการสอนประกอบการบรรยาย เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
  6   โรงเรียนบ้านหนองแซง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต
2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554   ของ โรงเรียนบ้านหนองแซง  จำนวน  21   คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(
Purposive Selection)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ชุดการสอนประกอบการบรรยาย  เรื่อง 
การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
จำนวน
6  เล่ม
ได้แก่ 
1)  เล่มที่ 1 เรื่อง  สุขภาพดีมีสุข 
2)  เล่มที่ 2 เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า  3) เล่มที่ 3 
เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ   
4) เล่มที่ 4 
เรื่อง อารมณ์ดีมีสุข   
5)  เล่มที่ 5
เรื่อง  รู้เรื่องโรค 
6)  เล่มที่ 6 เรื่อง  ยาน่ารู้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน
30  ข้อ แบบวัดเจตคติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลใช้  ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที(
t-test)

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์