การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ภูมิศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    

ผู้รายงาน           นายแสวง  ปรียากร

ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก

                            กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา        2554

.............................................................................................................................................................

บทคัดย่อ

 

                     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  จำนวน  22  คน  ปีการศึกษา 
2554  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive   sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  5 
หน่วยการเรียนรู้   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 
20  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  จำนวน  30  ข้อ 
มีค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.27
0.77  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.23 0.65  และ

มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.8708  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  15  ข้อ
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

        ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                            1.  บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.77/85.91  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 
ที่ตั้งไว้

                            2.  บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7057  แสดงว่า 
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
0.7057  หรือคิดเป็นร้อยละ  70.57

                            3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
มีค่าเฉลี่ย
 โดยรวมเท่ากับ  4.70 
แสดงว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์