การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ภูมิศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม             โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    

ผู้รายงาน           นายแสวง  ปรียากร

ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก

                            กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา        2554

.............................................................................................................................................................

บทคัดย่อ

 

                     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  จำนวน  22  คน  ปีการศึกษา 
2554  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive   sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  5 
หน่วยการเรียนรู้   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 
20  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  จำนวน  30  ข้อ 
มีค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.27
0.77  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.23 0.65  และ

มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.8708  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  15  ข้อ
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

        ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                            1.  บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.77/85.91  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 
ที่ตั้งไว้

                            2.  บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7057  แสดงว่า 
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
0.7057  หรือคิดเป็นร้อยละ  70.57

                            3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด  ภูมิศาสตร์น่ารู้   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
มีค่าเฉลี่ย
 โดยรวมเท่ากับ  4.70 
แสดงว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 239 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • jereflegg52714409
  • mitchelbaehr91868732