การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ภูมิศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม             โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชุด 
ภูมิศาสตร์น่ารู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    

ผู้รายงาน           นายแสวง  ปรียากร

ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก <