บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๒                                                                               ชื่อวิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                               ปีการศึกษา ๒๕๕๓

เรื่อง ชนิดของคำกริยาและหน้าที่                                                                 เวลา  ๑ ชั่วโมง

ผู้สอน  นางสาวยุวดี   เปาอินทร์ 

 

. มาตรฐานและสาระการเรียนรู้

              ๑.๑ มาตรฐาน ท ๔.๑   :   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                    

              ๑.๒ สาระการเรียนรู้    :  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษา(เรื่อง ชนิดคำกริยาและหน้าที่)

๒. ตัวชี้วัดการเรียนรู้

                ท ๔.๑  ม. ๒/๒ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

๓. แนวคิดหลัก ( สาระสำคัญ )

คำกริยา คือคำที่ใช้แสดงอาการของนามและสรรพนาม แบ่งออกเป็นหลายชนิดแต่ละชนิดมีหน้าที่และวิธีใช้แตกต่างกัน    การเรียนรู้เรื่องคำกริยาช่วยให้สามารถนำ ไปใช้ผูกเป็นประโยคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำกริยาและหน้าที่

       ๔.๑ ด้านความรู้ (K)

               ๑ อธิบายความหมายของคำกริยาและจำแนกประเภทของคำกริยาได้

               ๒ บอกหน้าที่ของคำกริยาพร้อมทั้งยกตัวอย่างได้

       ๔.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

         เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้สามารถใช้คำกริยาแต่งประโยคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

        ๔.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

               ๑.มีค่านิยมในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา

               ๒. รักและชื่นชมในเอกลักษณ์ไทย

               ๓.  มีความซื่อสัตย์สุจริต

              ๔.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

        ๔.๔ ด้านสมรรถนะ

              ความสามารถในการสื่อสาร

              จุดประสงค์นำทาง

              ๑ อธิบายความหมายของคำกริยาและจำแนกประเภทของคำกริยาได้

              ๒ บอกหน้าที่ของคำกริยาพร้อมทั้งยกตัวอย่างได้

              ๓ เมื่อกำหนดสถานการณ์ นักเรียนสามารถใช้คำกริยาแต่งประโยคได้ถูกต้อง

๕. สาระการเรียนรู้ ( เนื้อหา )

ชนิดคำกริยา และหน้าที่

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

        - ให้นักเรียนศึกษา  Power   Point  เรื่องคำกริยา  และซักถามนักเรียน เกี่ยวคนและสัตว์ในรูปภาพว่ากำลังทำอะไร บอกคำที่แสดงอาการ สรุปความหมายของคำกริยา และมีคำใดบ้าง ที่เป็นคำกริยา  ครูอธิบายเพิ่มเติม และนำเข้าสู่บทเรียน  

  

  

 

ขั้นสอน

     -ให้นักเรียนอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำกริยา ให้เข้าใจแล้วจึงลงมือทำ นักเรียนต้องศึกษาตามลำดับขั้นตอน

ขั้นสรุป

      - นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ครูชื่นชมความตั้งใจเรียนของนักเรียน บันทึกคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ครูซักถามถึงปัญหาในการเรียน  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถยืมบทเรียนสำเร็จรูปไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านได้

๗.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้

              ๗.๑  โปรแกรมนำเสนอ  Power   Point  เรื่องคำ กริยา  

              ๗.๒ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำกริยา

๘.  การวัดและประเมินผล

              ๘.๑ จุดประสงค์

                     -วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้

              ๘.๒ วิธีการ

                   ๘.๒.๑  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป

                   ๘.๒.๒ จากการสังเกตการตอบคำถามและการร่วมกิจกรรม

              ๘.๓ เครื่องมือ

                  -  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำกริยา

              ๘.๔ เกณฑ์

                  - ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

๙. กิจกรรมเสนอแนะ

-

 ๑๐. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

            .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                               ลงชื่อ...............................................

                                                             (.................................................................)

                                                            .......................................................................

๑๑. บันทึกหลังการสอน

            ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                   ลงชื่อ...............................................

                                                             (.................................................................)

                                                            .......................................................................             

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒                                                                                         ชื่อวิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                                                       ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

เรื่อง   ประโยค                                                                                               เวลา     ๑     ชั่วโมง

ผู้สอน  นางสาวยุวดี   เปาอินทร์

 ------------------------------

. มาตรฐานและสาระการเรียนรู้

              ๑.๑ มาตรฐาน ท ๔.๑   :   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                    

              ๑.๒ สาระการเรียนรู้    :  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษา  (เรื่อง ประโยค)

๒. ตัวชี้วัดการเรียนรู้

                ท ๔.๑  ม. ๒/๓  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน

๓. แนวคิดหลัก ( สาระสำคัญ )

ประโยค คือ   ข้อความที่สามารถสื่อสารได้และ บอกให้ทราบ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ซึ่งโครงสร้างของประโยค ประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง  ดังนั้นนักเรียนควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง    

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เรื่อง ประโยค ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย

       ๔.๑ ด้านความรู้ (K)

              ๑. นักเรียนบอกความหมายของประโยคได้ถูกต้อง

              ๒. นักเรียนบอกส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง

       ๔.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

              ๑. นักเรียนใช้คำขยายส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง

              ๒. นักเรียนยกตัวอย่างของประโยคและแต่งประโยคได้ถูกต้อง

       ๔.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

              ๑.มีค่านิยมในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา

              ๒. รักและชื่นชมในเอกลักษณ์ไทย

              ๓.  มีความซื่อสัตย์สุจริต

              ๔.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

        ๔.๔ ด้านสมรรถนะ

               ความสามารถในการสื่อสาร

               จุดประสงค์นำทาง

              ๑. นักเรียนบอกความหมายของประโยคได้ถูกต้อง

              ๒. นักเรียนบอกส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง

              ๓. นักเรียนใช้คำขยายส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง

              ๔. นักเรียนยกตัวอย่างของประโยคและแต่งประโยคได้ถูกต้อง

๕. สาระการเรียนรู้ ( เนื้อหา )

              ๕.๑    ความหมายของประโยค

              ๕.๒ โครงสร้างของประโยค

. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

    ขั้นนำ

    - นักเรียนพิจารณาตัวอย่างข้อความที่ครูแสดงให้ดูประกอบโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 

   

  

คำถามทบทวนความรู้

๑)     ประโยค คืออะไร

(ประโยค คือ กลุ่มคำที่เรียงต่อกันแล้วมีความหมายได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์ว่า ใคร หรืออะไร ทำอะไร)

๒)    ประโยค ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

(ประโยคประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง)

๓)    แต่ละส่วนประกอบของประโยคมีหน้าที่อย่างไรในประโยค

(ภาคประธาน คือ ส่วนที่บอกว่าใคร หรืออะไร ภาคแสดง คือ ส่วนที่บอกว่าทำอะไร ประกอบด้วยกริยา และกรรม)

๔)    หากนักเรียนพูดหรือเขียนประโยคไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย จะเกิดผลอย่างไร (สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ)

- ครูชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษา เรื่องชนิดของประโยค โดย

กล่าวว่า   “หากนักเรียนพูดหรือเขียนประโยคไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย จะส่งผลต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยผู้รับสารอาจไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดพลาด ทำให้
การสื่อสารนั้นไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นนักเรียนจึงควรศึกษา เรื่อง ประโยคให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นๆ”

              -  ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกต ประโยคว่ามีลักษณะอย่างไร 

ขั้นสอน

              - ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยค  ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน     

ขั้นสรุป

              - นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ครูชื่นชมความตั้งใจเรียนของนักเรียน บันทึกคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ครูซักถามถึงปัญหาในการเรียน  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถยืมบทเรียนสำเร็จรูปไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านได้

. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

              ๗.๑ โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint  เรื่อง  ประโยค

              ๗.๒ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยค

๘. การวัดและประเมินผล

              ๘.๑ จุดประสงค์

                    -วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้

              ๘.๒ วิธีการ

                    ๘.๒.๑  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป

                    ๘.๒.๒ จากการสังเกตการตอบคำถามและการร่วมกิจกรรม

              ๘.๓ เครื่องมือ

                    -  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยค

              ๘.๔ เกณฑ์

                    - ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

. กิจกรรมเสนอแนะ

- 

๑๐. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

           ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                         ลงชื่อ...............................................

                                                                                       (.................................................................)

                                                                                       .......................................................................

๑๑. บันทึกหลังการสอน

            ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                    ลงชื่อ...............................................

                                                                                (.................................................................)

                                                                                .......................................................................

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒                                                                                            ชื่อวิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                                                           ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

เรื่อง   ประโยคความรวม                                                                                       เวลา     ๑     ชั่วโมง

ผู้สอน  นางสาวยุวดี   เปาอินทร์

 

. มาตรฐานและสาระการเรียนรู้

                ๑.๑ มาตรฐาน ท ๔.๑   :   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                    

                ๑.๒ สาระการเรียนรู้    :  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษา  (เรื่อง ประโยคความรวม)

๒. ตัวชี้วัดการเรียนรู้

                ท ๔.๑  ม. ๒/๓  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน

๓. แนวคิดหลัก ( สาระสำคัญ )

ประโยคความรวม คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป
มารวมกัน โดยใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมประโยค ซึ่งโครงสร้างของประโยคความรวมมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เรื่อง ประโยคความรวม    ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย
                  ๔.๑ ด้านความรู้ (K)

                ๑. บอกลักษณะของประโยคความรวมได้ถูกต้อง

                ๒. บอกลักษณะของประโยคความรวมแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

                  ๔.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                ๑. แยกประโยคความรวมที่กำหนดให้ออกเป็นประโยคความเดียวได้ถูกต้อง

                ๒. เชื่อมประโยคความเดียวที่กำหนดให้เป็นประโยคความรวมได้ถูกต้อง

                 ๔.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

                ๑.มีค่านิยมในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา

                ๒. รักและชื่นชมในเอกลักษณ์ไทย

                ๓.  มีความซื่อสัตย์สุจริต

                ๔.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

                 ๔.๔ ด้านสมรรถนะ

                      ความสามารถในการสื่อสาร

                      จุดประสงค์นำทาง

                ๔.๑ บอกลักษณะของประโยคความรวมได้ถูกต้อง

                ๔.๒ บอกลักษณะของประโยคความรวมแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

                ๔.๓ แยกประโยคความรวมที่กำหนดให้ออกเป็นประโยคความเดียวได้ถูกต้อง

                ๔.๔ เชื่อมประโยคความเดียวที่กำหนดให้เป็นประโยคความรวมได้ถูกต้อง

๕. สาระการเรียนรู้ ( เนื้อหา )

                ๕.๑   ความหมายของประโยคความรวม

                ๕.๒ โครงสร้างของประโยคความรวม

. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

                ขั้นนำ

                - ครูตั้งคำถามทบทวนเรื่อง คำสันธาน และ ประโยคความเดียวให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาลักษณะประโยคความรวมจากนั้น ให้นักเรียนศึกษา โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง  ประโยคความรวม

   

  

               - นักเรียนพิจารณาประโยคความรวมที่ครูกำหนดให้ จากนั้นนักเรียนแยกประโยคย่อยจาก

ประโยคความรวม พร้อมทั้งบอกคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยค   ครูแนะให้นักเรียนสังเกตคำสันธานที่ใช้เชื่อมซึ่งจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคย่อยว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน หรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคความรวม

                ขั้นสอน

                -นักเรียนศึกษาลักษณะของประโยคความรวม  จากนั้น จึงศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยคความรวม

                ขั้นสรุป

                - นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ครูบันทึกคะแนนที่นักเรียนทำได้

                -  ครูซักถาม  การทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ประโยคความรวม  ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ครูชื่นชมนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์และตั้งใจทำงาน

. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

                ๗.๑ โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint เรื่อง ประโยคความรวม

                ๗.๒ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยคความรวม

๘. การวัดและประเมินผล

                ๘.๑ จุดประสงค์

                -วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้

                ๘.๒ วิธีการ

                  ๘.๒.๑  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป

                  ๘.๒.๒ จากการสังเกตการตอบคำถามและการร่วมกิจกรรม

                ๘.๓ เครื่องมือ

                -  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยคความรวม

                ๘.๔ เกณฑ์

                - ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

9. กิจกรรมเสนอแนะ

                - ให้นักเรียนหาประโยคความรวมจากเนื้อข่าวในหนังสือพิมพ์ แล้วแยกส่วนประกอบ    
ของประโยค พร้อมทั้งบอกคำสันธานที่ใช้เชื่อมโดยทำลงสมุด

๑๐. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

          .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................

 

                                                                 ลงชื่อ...............................................

                                                             (.................................................................)

                                                            .......................................................................

๑๑. บันทึกหลังการสอน

            .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................

 

                                                                   ลงชื่อ...............................................

                                                             (.................................................................)

                                                            .......................................................................

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒                                                                                            ชื่อวิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                                                           ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

เรื่อง   ประโยคความซ้อน                                                                                      เวลา     ๑     ชั่วโมง

 

. มาตรฐานและสาระการเรียนรู้

                ๑.๑ มาตรฐาน ท ๔.๑   :   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                    

                ๑.๒ สาระการเรียนรู้    :  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษา  (เรื่อง ประโยคความซ้อน)

 ๒. ตัวชี้วัดการเรียนรู้

                ท ๔.๑  ม. ๒/๓  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน

 ๓. แนวคิดหลัก ( สาระสำคัญ )

ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก เรียกว่า “มุขยประโยค” และประโยคย่อย เรียกว่า “อนุประโยค” ซึ่งเป็นประโยคที่ซ้อนอยู่  เพื่อขยายใจความในประโยคหลักให้มีใจความเด่นชัดขึ้น  ซึ่งโครงสร้างของประโยคความซ้อนมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เรื่อง ประโยคความซ้อน ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย

                  ๔.๑ ด้านความรู้ (K)

                ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของประโยคความซ้อนได้

                ๒. นักเรียนสามารถบอกส่วนขยายต่างๆของประโยคได้

                  ๔.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                ๑.  แยกประโยคความซ้อนที่กำหนดให้ออกเป็นประโยคความเดียวได้ถูกต้อง

                ๒.  แยกส่วนประกอบของประโยคความซ้อนออกเป็นประโยคหลักและประโยคย่อยได้

                ๓.  แต่งประโยคความซ้อนโดยใช้คำเชื่อมที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

                 ๔.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

                ๑. มีค่านิยมในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา

                ๒. รักและชื่นชมในเอกลักษณ์ไทย

                ๓.  มีความซื่อสัตย์สุจริต

                ๔.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

               ๔.๔ ด้านสมรรถนะ

                      ความสามารถในการสื่อสาร

                     จุดประสงค์นำทาง

                ๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของประโยคความซ้อนได้

                ๒. นักเรียนสามารถบอกส่วนขยายต่างๆของประโยคได้

                ๓.  แยกประโยคความซ้อนที่กำหนดให้ออกเป็นประโยคความเดียวได้ถูกต้อง

                ๔.  แยกส่วนประกอบของประโยคความซ้อนออกเป็นประโยคหลักและประโยคย่อยได้

                ๕. แต่งประโยคความซ้อนโดยใช้คำเชื่อมที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

 ๕. สาระการเรียนรู้ ( เนื้อหา )

                ๕.๑ ความหมายของประโยคความซ้อน

                ๕.๒ โครงสร้างของประโยคความซ้อน

. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

                ขั้นนำ

                - นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยคความซ้อน

                - ครูอธิบาย เรื่อง ประโยคความซ้อน ด้วยโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint และยกตัวอย่าง

ประโยค พร้อมทั้งจำแนกประโยคหลัก ประโยคย่อย และบอกคำเชื่อมจากคำประพันธสรรพนาม และประพันธวิเศษณ์  ที่ใช้เป็นคำเชื่อมของประโยคที่ยกตัวอย่างดังกล่าว จากนั้นนักเรียนจำแนกประโยคหลัก ประโยคย่อย และบอกคำที่ใช้เป็นคำเชื่อมของประโยค

  

 

 

                - ครูให้นักเรียนสังเกตคำเชื่อมในประโยคความซ้อน และ โครงสร้างของประโยคความซ้อนและเน้นถึงความสำคัญในการเรียนเรื่องประโยค ให้เข้าใจ

                 ขั้นสอน

                - ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยคความซ้อนและทำความเข้าใจ โดยทำแบบฝึกหัด ด้วยความซื่อสัตย์  ครูสังเกตการทำบทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนและคอยให้คำปรึกษาในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ

                ขั้นสรุป

                - นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  และบันทึกคะแนนที่นักเรียนทำได้  ครูชื่นชมการทำงานของนักเรียน ซักถามถึงปัญหาในการเรียน  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถยืมบทเรียนสำเร็จรูปไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านได้

. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

                ๗.๑ โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint   เรื่อง  ประโยคความซ้อน

                ๗.๒ บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ประโยคความซ้อน

๘. การวัดและประเมินผล

                ๘.๑ จุดประสงค์

                          -วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้

                ๘.๒ วิธีการ

                     ๘.๒.๑  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป

                     ๘.๒.๒ จากการสังเกตการตอบคำถามและการร่วมกิจกรรม

                ๘.๓ เครื่องมือ

                        -  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประโยคความซ้อน

                ๘.๔ เกณฑ์

                       - ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

. กิจกรรมเสนอแนะ

                - ให้นักเรียนหาประโยคความซ้อนจากเนื้อข่าวในหนังสือพิมพ์ แล้วแยกส่วนประกอบ  

  ของประโยค โดยทำลงสมุด

๑๐. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

            ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                              ลงชื่อ...............................................

                                                             (.................................................................)

                                                            .......................................................................

๑๑. บันทึกหลังการสอน

            ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                ลงชื่อ...............................................

                                                             (.................................................................)

                                                            .......................................................................

 

สร้างโดย: 
ครูยุวดี เปาอินทร์
แหล่งที่มา: 
ครูยุวดี เปาอินทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์