รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา html และ php ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา html และ php ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการใช้งานแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา html และ php ในรายวิชา ง30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษาสคริปต์ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาแบบฝึกจัดทำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชาง30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษาสคริปต์ให้สูงขึ้น และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา html และ php โดยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 80/80 สำหรับด้านความรู้ความเข้าใจ และ 75/75 สำหรับด้านทักษะปฏิบัติ ผู้รายงานได้ดำเนินการพัฒนาแบบฝึกขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้จริงและใช้แบบฝึกเพื่อเสริมทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ผลที่ได้จากการใช้แบบฝึกปรากฏว่า 1) นักเรียนรุ่นปัจจุบันที่ใช้แบบฝึกมีผลการเรียนสูงขึ้นจากรุ่นที่แล้วคือผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1.93 เพิ่มขึ้นเป็น 2.34 คิดเป็นร้อยละ 21.24 2) ผู้เรียนมีคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนทำแบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนน t เท่ากับ 9.06 โดยจากตารางการแจกแจง t ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ .01 เมื่อมี df=37 คือ 2.4314  3) จากเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของแบบฝึกที่ตั้งไว้คือ 80/80 สำหรับด้านความรู้ความเข้าใจ และ 75/75 สำหรับด้านทักษะ พบว่าจากแบบฝึกทั้งหมด 10 เรื่อง 22 ชุด มีแบบฝึกที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด 9 เรื่อง 20 ชุดและมีแบบฝึกที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 1 เรื่อง 2 ชุด คือแบบฝึกชุดที่ 16 และ 17 เรื่องคำสั่งทำซ้ำ และ 4) นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่เต็มใจในการทำแบบฝึก (ร้อยละ 80) เห็นว่าแบบฝึกมีประโยชน์ (ร้อยละ 88) และคิดว่าแบบฝึกมีความหลากหลายน่าสนใจ (ร้อยละ 80) ส่วนเรื่องที่นักเรียนพอใจน้อยลงไป ก็คือคำอธิบายในแบบฝึก และเวลาในการทำแบบฝึก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์