รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

ชื่อเรื่อง                        รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาชีววิทยา  เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4  

ผู้รายงาน                    นางบุญล้วน  ชินวงษ์

ปีที่ทำการศึกษา         2554

 

บทคัดย่อ

 

                        การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา 
เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีวิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชิวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554    โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   อำเภอกาบเชิง
 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  33 จำนวน
1 ห้องเรียน
29  คน ซึ่งได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาชีวิทยา เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น จำนวน 13 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยา
 เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13
ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 จำนวน
40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  ซึ่งมี ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.70 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ
0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน15
ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ
t    (Dependent Samples t-test)
   

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

                        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.31/85.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

                        2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        3.
นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   อยู่ในระดับมาก
(= 4.17, SD = 0.56)   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์