รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

ชื่อเรื่อง                        รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาชีววิทยา  เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4  

ผู้รายงาน                    นางบุญล้วน  ชินวงษ์

ปีที่ทำการศึกษา         2554

 

บทคัดย่อ

 

                        การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา 
เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีวิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชิวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554    โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   อำเภอกาบเชิง
 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  33 จำนวน
1 ห้องเรียน
29  คน ซึ่งได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาชีวิทยา เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น จำนวน 13 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยา
 เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13
ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 จำนวน
40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  ซึ่งมี ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.70 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ
0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน15
ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ
t    (Dependent Samples t-test)
   

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

                        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.31/85.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

                        2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        3.
นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   อยู่ในระดับมาก
(= 4.17, SD = 0.56)   

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 148 คน กำลังออนไลน์