ผลของการใช้กระดานอัจฉริยะ (active board) ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่อง : ผลของการใช้กระดานอัจฉริยะ (active board) ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ชื่อผู้วิจัย : นายศิริวุฒิ บัวสมาน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ปีการศึกษา : 2554

 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมี 1 โดยใช้กระดานอัจฉริยะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 36 คน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1 จำนวน 10 แผน ใช้เวลาเรียน 15 สัปดาห์ สื่อการเรียนที่ผลิตจากโปรแกรม Microsoft Power point 2003 เรื่องอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระดานอัจฉริยะผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ย 65.29 อยู่ในระดับน่าพอใจ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.70 แสดงว่า การใช้กระดานอัจฉริยะในการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 ของนักเรียนได้           2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนในรายวิชาเคมี 1 โดยใช้กระดานอัจฉริยะ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 40.29 และนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงผลของการใช้กระดานอัจฉริยะ (active board) ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1 ดังนี้ ข้อดี คือ มีความทันสมัย เหมาะสม รวดเร็ว เห็นเนื้อหาชัดเจน สามารถอธิบายได้พร้อมกับเขียนและลบทำให้เข้าใจง่าย ทำให้เรียนง่ายขึ้น สามารถนำสื่อต่างๆ มาผสมกับบทเรียนได้ง่าย ได้เห็นภาพมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้น ใช้ง่ายสะดวกต่อการเรียนรู้ นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคน สะดวกและไม่เปลืองเวลา ทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะมีการอธิบายละเอียดและชัดเจน ช่วยให้นักเรียนมีความตื่นเต้นมากในเวลาเรียน ทำให้ได้เห็นเนื้อหาที่เรียนหลากหลาย สนุกในการเรียน ได้ความแปลกใหม่ ใช้ในการเรียนการสอนได้ดีและมองได้ชัดเจน นักเรียนสามารถจดหรือคัดย่องานได้เร็วกว่าใช้กระดานไวท์บอร์ด ข้อเสีย คือ กระดานอัจฉริยะมีสีจางเล็กน้อย นักเรียนที่นั่งไกลๆ มองเห็นไม่ค่อยชัด เพราะมีแสงเข้าทางหน้าต่าง นักเรียนบางคนยังยึดติดกับการสอนบนกระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ด และจดตามไม่ทันเพราะครูเปลี่ยนสไลด์เร็วไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์