ผลของการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเคมี 3

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่อง : ผลของการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book ในการจัดกระบวนการ            เรียนรู้วิชาเคมี 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ชื่อผู้วิจัย : นายศิริวุฒิ บัวสมาน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ปีการศึกษา : 2554

 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 ของนักเรียนที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book ในรายวิชาเคมี 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 26 คน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 3 จำนวน 10 แผน ใช้เวลาเรียน 15 สัปดาห์ สื่อการเรียนที่ผลิตจากโปรแกรม Microsoft Power point 2003 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี และกรด-เบส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 ของนักเรียนที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ย 60.15 อยู่ในระดับพอใช้ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.31    2.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book ในรายวิชาเคมี 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ 33.00 และนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงผลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book ในการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาเคมี 3 ดังนี้ ข้อดี คือ ใช้ค้นหาความรู้ได้ง่าย สะดวกและง่ายต่อการส่งงานหรือการติดต่อสื่อสารในการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ล้าสมัย ทำให้ได้เรียนรู้เนื้อหาที่หลากหลาย ครูเข้าใจคิดเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเกิดประโยชน์ มีการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมาก นักเรียนสามารถดูการประเมินผลการเรียนได้ ดูแบบการเรียนได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและได้เรียนรู้เนื้อหาที่ดีมาก ข้อเสีย คือ  การเข้าถึง face book ได้ไม่ทั่วถึงทุกคน เพราะ บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์      ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ที่บ้านไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือผู้ปกครองไม่อนุญาตเล่น 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์