ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเคมี 5

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชา            เคมี 5  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554ชื่อผู้วิจัย : นายศิริวุฒิ  บัวสมาน  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ปีการศึกษา :  2554

 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนโดยการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเคมี 5 ที่เรียนโดยการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 31 คน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตลอดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 5 จำนวน 10 แผน ใช้เวลาเรียน 15 สัปดาห์ โปรแกรม RealPlayer 14.0.2.633  และโปรแกรม KMPlayer 3.1 เพื่อดาวน์โหลดและเรียนรู้เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยปรากฏดังนี้     1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนโดยการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100  มีคะแนนเฉลี่ย 77.58 อยู่ในระดับดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.94 แสดงว่า การใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 5 ของนักเรียนได้           2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนในรายวิชาเคมี 5 โดยการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 49.23 และนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงผลของ การใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ www.youtube.com ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ ข้อดี คือ มีความสะดวกและรวดเร็วมากในการเข้าสู่เนื้อหาที่เรียน สามารถเรียนรู้จากวีดีทัศน์บรรยายได้อย่างสะดวก เหมือนเป็นการเปิดโลกกว้างในวิชา ได้เห็นในสิ่งที่ภายในห้องเรียนไม่มี ได้เห็นในสิ่งที่น่าตื่นตา ตื่นใจ ดึงดูดทำให้อยากศึกษามากขึ้น ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในบทเรียนและมีจินตนาการในการเรียนรู้มากขึ้น เพลิดเพลิน ทำให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด เป็นการเรียนการสอนที่ดี สนุก มีสาระ ทำให้ได้เห็นสื่อและเนื้อหาที่หลากหลาย ได้ความรู้จากหลายๆ แบบ เพิ่มความน่าสนใจในการเรียน ทำให้เห็นแจ้งรู้จริงถึงที่มาที่ไปของเรื่องที่สนใจ เข้าใจง่ายขึ้น เห็นภาพและวิธีทำ ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจ สนุกสนานและช่วยเพิ่มความเข้าใจ ส่วนข้อเสีย คือ ในบางครั้งนักเรียนก็ไม่ค่อยสนใจ ควรมีการบรรยายประกอบด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์