มสธ.เปิดรับป.ตรี ภาคฤดูร้อน โครงการสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคร้อนปีการศึกษา 2555 โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 ขึ้นไป และหากผู้สมัครเคยเป็นนักศึกษาของ มสธ. สามารถขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านมาแล้วได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา สามารถเรียนล่วงหน้าได้ในหลักสูตรที่มีชื่อว่า โครงการสัมฤทธิบัตร
ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี หรือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
-เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544    (สายวิทย์-คณิต) 
-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยทําผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชน  
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
1.ใบสมัคร 1 ชุด (รับได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.yru.ac.th)
2.หนังสือแนะนําตัวผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) จํานวน 1 ชุด
3.สําเนาใบปริญญาบัตร พร้อมสําเนาใบรายงานผลการศึกษา จํานวน 1 ชุด
4.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
5.สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
6.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ชุด
7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดในใบสมัคร (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
8.หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการจะติดต่องานด้านทะเบียน ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน การลาพักการศึกษา หรือว่ายื่นใบคำร้องต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งหากยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการศูนย์ฯ จะได้รับหนังสือเรียนทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4528-1891-5 ต่อ 103 หรือที่ www.stou.ac.th
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
   
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 202 คน กำลังออนไลน์