มรภ.นครปฐม เปิดรับ กศ.พป. ประจำปี 2555

  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชน (กศ.พป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาใน มรน.
  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติด้านความรู้
  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  หรือมีคะแนนผลการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
  1.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพูทธศาสนา
  2.มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  3.1  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  3.2  เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  3.3 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
       4.คุณลักษณะทางจิตใจ
                4.1  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
                4.2  มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
        4.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
        4.4 ไม่เป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปรกติอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
  คุณสมบัติของนักศึกษา 
  สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต
  1.ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
  2.มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  3.1  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
    3.2  เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    3.3 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
4.คุณลักษณะทางจิตใจ
          4.1 มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
          4.2 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
  -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ต้องสำเร็จการศึกษาปวส.หรือ อ.วท.สาขาอิเลกทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ และจิตใจที่เหมาะกับงานบริการ ผู้ชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. ผู้หญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง ไม่เป็นโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการออกปฏิบัติภาคสนาม
  -หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) (เฉพาะหลักสูตร บธ.บ. 4 ปี) ต้องจบ ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือปวช.สายพาณิชย์
  -สาขาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ต้องจบปวส.หรืออนุปริญญาทางการบัญชี
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จบม.ปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  หลักฐานประกอบการสมัคร
  1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และชัดเจนแล้ว
  2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร 1 รูป
สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ac.npru.ac.th 
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์