รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธีและประเพณีวิถีอีสาน

ชื่อเรื่อง          
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา
ศาสนพิธีและ

                      ประเพณีวิถีอีสาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             
นางนัยนา  จันทร์พิมพ์

ปีที่วิจัย          
2554                                                                                                    

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
1)
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด
            วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
  80/80
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน
ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด
              วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธีและประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 3)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสน พิธีและประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด
  วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธีและประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกขามเลียน
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 21 
คน ซึ่งได้มาโดยวิธี            การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด
   วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธีและประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 จำนวน 12 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา
ศาสนพิธีและประเพณีวิถีอีสานจำนวน
40 ข้อ  มีค่าความยากง่าย 0.23 ถึง 0.8 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.75 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และแบบวัดความพึงพอใจตามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จำนวน10 ข้อ
มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0
.33 ถึง 0.66  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.76 ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
              ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test  แบบ Dependent
SampleTest กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ           ที่ .01  ผลการศึกษา พบว่า

1.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ พบว่า มีประสิทธิภาพ
85.75/83.33 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80
 

2.  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี และประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน

3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา
ศาสนพิธี และประเพณีวิถีอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 มีค่าเท่ากับ 0.4852  หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น              ร้อยละ 48.52

4.
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธีและประเพณีวิถีอีสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์