การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเรื่อง
การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งเอียด
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ศึกษา นายบัณฑิต เหล่าสุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเอียด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่งเอียด อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา
2554  จำนวน  12 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ

 

 
ผลการศึกษาพบว่า

                               1.  ด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด
โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับ  มาก
 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ 
     

                           2.  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ระดับ  มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ 

                              3.  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ 

                                              4.  ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  ผู้ประเมินได้ประเมินใน  2 
ประเด็น  คือ 

                                                 4.1  ประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนางานและประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ  พบว่า 
การพัฒนางานประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ

                                                 4.2 
การประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของ  ครูและบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
หลังการดำเนินโครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ

                 ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
จึงสมควรดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 490 คน กำลังออนไลน์