การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเรื่อง
การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งเอียด
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ศึกษา นายบัณฑิต เหล่าสุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเอียด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่งเอียด อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา
2554  จำนวน  12 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ

 

 
ผลการศึกษาพบว่า

                               1.  ด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด
โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับ  มาก
 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ 
     

                           2.  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ระดับ  มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ 

                              3.  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ 

                                              4.  ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  ผู้ประเมินได้ประเมินใน  2 
ประเด็น  คือ 

                                                 4.1  ประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนางานและประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ  พบว่า 
การพัฒนางานประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ

                                                 4.2 
การประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของ  ครูและบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
หลังการดำเนินโครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเอียด  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ

                 ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
จึงสมควรดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์