สื่อเพื่อการเรียนรู้

รูปภาพของ swk35829

ชนิดของสื่อเพื่อการเรียนรู้Wink
1. ครูหรือผู้ใช้ เป็นสื่อที่นับได้ว่าความสำคัญ เพราะเป็นผู้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการเรียนรู้ และเป็นสื่อที่จะนำสื่ออื่นมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สื่อชนิดนี้ครูหรือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือทำขึ้น เพราะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
แต่ผู้ใช้จะต้องเลือกให้ถูกตามความมุ่งหมาย

3. กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ผู้เรียนกำหนดขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
4. วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง
วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เพื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น หุ่นจำลอง แผนภูมิ แผนที่
ตาราง สถิติ

 


ประเภทของสื่อการเรียนรู้Sealed

สื่อการเรียนรู้สามารถจำแนกออกตามลักษณะได้เป็น
3 ประเภท คือ
1.
สื่อสิ่ง พิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ตัว หนังสือที่เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพ์มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสาร หนังสือเรียน
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร
บันทึก รายงาน ฯลฯ

2.
สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น
แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง
(วิดีทัศน์)
แถบบันทึกเสียง ภาพนิ่ง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ เช่น
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

3.
สื่ออื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อ
2 ประเภทที่กล่าวไปแล้ว
ยังมีสื่ออื่น ๆ
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งมี
ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อสิ่งพิมพ์


เปรียบเทียบข้อดี(จุดเด่น)และข้อจำกัด(ข้อเสีย)ของสื่อเพื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท

1. สิ่งพิมพ์ต่าง
ๆ เช่น หนังสือ ตำรา-เรียน คู่มือ ฯลฯ

ข้อดี

             1. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
วิธีหนึ่ง

             2. สามารถอ่านได้ตามอัตรา
ความสามารถของแต่ละบุคคล

             3.เหมาะสำหรับการอ้างอิงหรือ
ทบทวน

             4. เหมาะสำหรับการผลิตเป็น
จำนวนมาก สะดวกในการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาใหม่

ข้อจำกัด

             1. ถ้าจะให้ได้สิ่งพิมพ์คุณภาพดี
จำเป็นต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง

             2. บางครั้งต้องพิมพ์ใหม่เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่ล้าสมัย

             3. ผู้ที่ไม่รู้หนังสือไม่สามารถอ่าน
เข้าใจได้

 

2.วัสดุกราฟิก
เช่น แผนภูมิ แผนภาพ โปสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน การ์ตูน

ข้อดี

             1. ช่วยในการชี้ให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา

             2. ช่วยแสดงลำดับขั้นตอนของ
เนื้อหา

             3. สามารถจัดหาได้ง่ายจาก
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

             4. ผลิตได้ง่ายและสามารถผลิต
ได้จำนวนมาก

             5. เก็บรักษาได้ง่ายด้วยวิธีผนึกภาพ

ข้อจำกัด

             1. เหมาะสำหรับการเรียนในกลุ่มเล็ก

             2. งานกราฟิกที่มีคุณภาพดี
จำเป็นต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการผลิต

             3. การใช้ภาพบางประเภท
เช่น ภาพตัดส่วน (
sectional drawings) หรือภาพการ์ตูนอาจไม่ช่วยให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจดีขึ้นเพราะไม่สามารถสัมพันธ์กับของจริงได้

3. กระดานดำ,กระดานขาว

ข้อดี

             1. ต้นทุนในการผลิตต่ำ

             2. สามารถเขียนงานกราฟิกได้
หลายชนิด

             3. ช่วยในการสร้างความเข้าใจ
ตามลำดับเรื่องราวเนื้อหา

ข้อจำกัด

             1. ผู้สอนต้องหันหลังให้กลุ่มผู้เรียน
เมื่อเขียนกระดานทำให้ไม่สามารถ ควบคุมชั้นเรียนได้ดี

             2. สามารถอ่านข้อความบน
กระดานได้ไม่ไกลมากนักทำให้กลุ่ม ผู้เรียนมีจำนวนจำกัด

             3. ภาพ
หัวข้อ หรือประเด็นคำบรรยายต้องถูกลบไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

             4. ผู้สอนต้องมีความสามารถในการเขียนกระดานพอสมควร

4. เครื่องฉายภาพทึบแสง

ข้อดี

              1. สามารถขยายภาพถ่าย
ภาพเขียน หรือวัสดุทึบแสงให้เป็นภาพที่มองดูมีขนาดใหญ่ได้

              2. เหมาะสำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่

              3. ช่วยลดภาระในการผลิตสไลด์และแผ่นโปร่งใส

ข้อจำกัด

             1. ต้องใช้เครื่องในห้องที่มืดสนิท
จึงจะเห็นภาพขยายได้ชัดเจน

             2. เครื่องมีขนาดใหญ่ทำให้
ขนย้ายลำบาก 

 

 

สรุปเนื้อหาได้ดี แยกหัวข้อชัดเจน 

รูปภาพของ swk37908
แยกหัวข้อชัดเจน เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
รูปภาพของ swk37897

เนื้อหาครบถ้วน สีสันไม่เยอะ เรียบง่าย อ่านสบายค่ะ Laughing

รูปภาพของ swk38126
แยกหัวข้อเป็นสีๆ อ่านง่าย น่าสนใจค่ะ :3
รูปภาพของ swk37894

ดูดีมากเลย ๆ

รูปภาพของ swk37926

สวยครับ ชอบๆๆๆ อ่านง่ายจัง 

รูปภาพของ swk35693

เริ่ดค่ะ เริ่ดดด LaughingTongue out

รูปภาพของ swk35357

เนื้อหาแน่นมากๆ

รูปภาพของ swk38125

เนื้อหาครบถ้วนดีค่ะ แต่อ่านยากไปหน่อยนะค่ะ Wink

รูปภาพของ swk35374

เยี่ยมไปเลยยยย :]

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์