การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

 

หัวข้อวิจัย     การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิส   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
                     

โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม   จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย             นายนำพล   จุมพิศ
 

ปีที่วิจัย          ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  3  ประการ  คือ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม   จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาทักษะเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม   จังหวัดศรีสะเกษ  หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิส  และ
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม   จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิส
     

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2554  ระหว่างวันที่  24  พฤษภาคม   2554   ถึงวันที่  4  ตุลาคม  2554  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นเนื้อหาในรายวิชาเทเบิลเทนนิส    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามหลักสูตรโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม   พุทธศักราช   2553

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน  17  ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาเทเบิลเทนนิส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  18  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทเบิลเทนนิส ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.46  - 0.70  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.30 – 0.74  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.92 ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
4)  แบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบไปด้วยแบบวัดทักษะปฏิบัติ  4  รายการ  คือ  การส่งลูก    การตีโต้    การตบลูก   และการตีลูกหยอด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกปฎิบัติ E1 และ E2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สถิติ  Nonparametrics  การทดสอบลำดับพิสัย 


Wilcoxon  ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกปฏิบัติเทเบิลเทนนิส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.26/82.76  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

2. ทักษะเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ  อยู่ในระดับดี  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ  (  =  24.53) สูงกว่าก่อนเรียน  (  =  12.87)   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์