เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะชื่องานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อ

ชื่องานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
ผู้วิจัย นายไพบูลย์ ดำสมุทร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะจำแนกตามประสบการณ์ และตำแหน่งในการปฏิบัติงาน และ (3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
บ้านพะปูเงาะ มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ .866 7 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ทดสอบสมมุติฐานที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ จำแนกตามประสบการณ์
ส่วนใหญ่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี กับ 11 ปีขึ้นไป มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และ โดยรวมข้าราชการครูแตกต่างกับพนักงานราชการและลูกจ้างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพนักงานราชการกับลูกจ้างไม่แตกต่างกัน (3) ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ โรงเรียนขาดแคลนรั้วโรงเรียน สถานที่พักผ่อนมีน้อย และขาดแคลนอินเตอร์ความเร็วสูง(ADSL) ส่วนข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา ระดมงบประมาณมาทำรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดหาอินเตอร์ความเร็วสูง(ADSL) มาใช้
คำสำคัญ แรงจูงใจ ปัจจัยจูง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
Research title: Factors affecting the motivation of personnel in the performance of
Ban Pa Pu Ngoh school
Position Director of School in Ban Pa Pu Ngoh school
Researcher: Mr. Phaiboon Domsamut
Academic year: 2009
Abstract
The purpose of this study was to (1) to investigate factors that
affect motivation. The performance of the personnel Ban Pa Pu Ngoh school (2) to compare the level of the factors that affect motivation and performance of personnel, Ban Pa Pu Ngoh school by experience And placement in operation, and (3) to study the problem. Offers guidelines on how the factors affecting motivation in the performance of personnel Ban Pa Pu Ngoh school
Population are. Ban Pa Pu Ngoh school personnel. Under
the Yala Primery Education Service Area Office 1, academic year 2009 with 30 students using a questionnaire about the condition factors affecting motivation and performance of personnel, Ban Pa Pu Ngoh school The reliability of the questionnaire was 0.866 7 The data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation. Analysis of variance And experiment with different pairs of the Sheffé method. Test the hypothesis that the level of significance 0.05.
The results showed that (1) the factors that affect motivation and
Performance of personnel, Ban Pa Pu Ngoh school as a whole at a moderate level (2) Comparison of the level factors that affect motivation. Performance of the personnel Ban Pa Pu Ngoh School By experience, not significantly different. Most people with experience in working with 1-10 years or more was 11 years old at the factors affecting the performance did not differ. And by position in the overall performance differences. Government employees and employees were significantly different statistically at the .05 level of government employees and the employees were not different (3) Recommendations to resolve problems concerning factors that influence motivation and performance of staff. Ban Pa Pu Ngoh school was working environment in schools, including lack of school gate. There are few relaxing accommodations. And lack of high-speed Internet (ADSL) the recommendation problem. Raise the budget to improve the landscape. And provide high-speed Internet (ADSL) to use
Keywords: motivation incentive motivation and performance..

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์