การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้

บทสรุปผู้บริหาร

  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคือ   ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครู  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  รวมจำนวน 195  คน กรอบการประเมินใช้รูปแบบซิปป์  (CIPP Model)  เครื่องมือที่ใช้ประเมินคือ  แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  จำนวน  6  ฉบับประกอบด้วย   แบบสอบถามประเมินสภาวะแวดล้อม   ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  สรุปผลการประเมิน1.  ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ โครงการ  พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด   ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้2.  ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า   โดยภาพรวม    มีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้3.  ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมโดยภาพรวมของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ความสอดคล้องและความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด    ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้4.  ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้5.  ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า   โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้                     6. ผลการประเมินด้านผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  พบว่า  โดยภาพรวมผลผลิต มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก    ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้7.  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ด้านรูปแบบและบรรยากาศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน   ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทั้งสองด้าน8.  ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน   พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าเป็นประจำ  คิดเป็นร้อยละ  89.07   ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้       9.  ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ที่สำคัญ ได้แก่      9.1  ผลการประเมิน  พบว่า  สภาวะแวดล้อมด้านความเหมาะสม  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการและความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า  โรงเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยจะต้องบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไปเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป        9.2   ผลการประเมิน  พบว่า  ปัจจัยเบื้องต้นที่สนับสนุนให้โครงการประสบความสำเร็จ บางปัจจัยมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก  ซึ่งอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนมีคุณภาพน้อยลงตามสัดส่วนของปัจจัยสนับสนุนได้  ดังนั้นประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้  ควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มปัจจัยเบื้องต้นให้เพียงพอสำหรับการสนับสนุนโครงการก่อนดำเนินงานโครงการคือ ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ  ให้มีความเพียงพอเพิ่มขึ้นคือ  อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป                               9.3   ผลการประเมิน  พบว่า  โดยภาพรวมกระบวนการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   ประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคือ  การนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการดำเนินงานระหว่างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   และควรนำผลการการตรวจสอบทบทวนคุณภาพไปนิเทศเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการเพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด      9.4   ผลการประเมินด้านผลผลิต  พบว่า  ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมโครงการทั้ง  6 กิจกรรม  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  ดังนั้นการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครั้งต่อไปควรเพิ่มจำนวนกิจกรรม  และความหลากหลายในรูปแบบของการจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน   เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  อาทิ ควรเพิ่มกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ กิจกรรมค่ายรักการอ่าน  กิจกรรมแข่งขันตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน  เป็นต้น      9.5   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน  โดยภาพรวม  พบว่า  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าคิดเป็นร้อยละ 89.07   ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า  โรงเรียนควรบรรจุกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า   ที่ให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรม  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าที่บ้านของนักเรียนเอง  อาทิ กิจกรรมอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังก่อนนอน   กิจกรรมอ่านทบทวนบทเรียนประจำวันให้ผู้ปกครองฟัง  เป็นต้น    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์