การรายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านคูสี่แจ

ชื่อเรื่อง                  การรายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ

                               ของโรงเรียนบ้านคูสี่แจ 

ชื่อผู้วิจัย
              
นายรัศมี    ปัญญาเพียร

ปีที่วิจัย                  2554 

บทคัดย่อ

ในการรายงานผลครั้งนี้  ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนบ้านคูสี่แจ  อำเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3
  ประชากรได้แก่   ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียน
  จำนวน 
60  คน   นักเรียนโรงเรียนบ้านคูสี่แจ   จำนวน 
24  คน  เครื่องมือที่ใช้  ประกอบด้วย  1) 
โครงการโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
   2)  แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบประเมินโครงการ
ของผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสี่แจ     3) 
แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบประเมินโครงการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคูสี่แจ    4) 
แบบประเมินกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
  5) 
แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนในการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ   สถิติที่ใช้ 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา  และใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1.  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านพื้นฐานชีวิต   ด้านกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์  และด้านการบริหารจัดการ 

                2.  ผลการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธโดยผู้เชี่ยวชาญ  รวมทั้งผล           การประเมินโครงการก่อนการดำเนิน  ระหว่างดำเนินการ  และหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่าภาพรวม              การประเมินทั้ง  3 
ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด

                3.  การตอบแบบสอบถามของผู้ปกครองและครู  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีสถานภาพเป็นผู้ปกครอง  มีอายุ 
30
40  ปี  จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ต่ำกว่า  ผลการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ  พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก   และได้ข้อเสนอแนะในการปรับสภาพแวดล้อม และเพิ่มงบประมาณ

4.  การตอบแบบสอบถามของนักเรียน
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุสูงกว่า 
10  ปี  อยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 
นับถือศาสนาพุทธ 
มีสถานภาพครอบครัวปานกลาง  ผลการประเมินโดยนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 

                5.  ผลการประเมินกิจกรรมพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

                6.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

7.  ผลประเมินแบบสอบถามโครงการของผู้ปกครอง  และของนักเรียนโรงเรียนบ้านคูสี่แจโดยผู้เชี่ยวชาญ   พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์