รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์ วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้รายงาน      :  นายจตุรงค์  บุญเสือ  

           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พอลิเมอร์  วิชาเคมีพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์  วิชาเคมีพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง พอลิเมอร์  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ(3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์ วิชาเคมีพื้นฐาน  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  7  ห้องเรียน  276  คน  และกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  1  ห้องเรียน 45 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก  ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้  ตอนที่  1  หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พอลิเมอร์  ตอนที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง พอลิเมอร์  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และตอนที่  3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พอลิเมอร์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์ จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง พอลิเมอร์  เป็นแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ  t-test (t – test  dependent)

          ผลการศึกษา  พบว่า  (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พอลิเมอร์  มีประสิทธิภาพ 83.36 / 82.22  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พอลิเมอร์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ (3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พอลิเมอร์  อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์