งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ swk35584

• ชนิดของสื่อเพื่อการเรียนรู้

1. ครู 

 เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในการเรียนรู้และ เป็นผู้ที่จะนำสื่ออื่นมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนมากกว่าที่ผู้เรียนศึกษาเองหากไม่มีครูประสิทธิภาพของการเรียนรู้จะด้อยลง

2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

สื่อชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือสร้างขึ้นเพียงแต่ผู้ใช้ต้องเลือกให้ถูกกับแนวทางการศึกษาหรือความเหมาะสมหรือตรงจุดมุ่งหมาย

3. สื่อที่ต้องจัดทำขึ้น 

สื่อชนิดนี้มีมากมายหลายชนิด สุดแต่ผู้ที่สนใจจะจัดซื้อ จัดหาหรือจัดทำขึ้นได้แก่ของจริง ของจำลอง

สื่อดังกล่าวอาจแบ่งออกตามลักษณะของการใช้ได้ 3 ประเภท คือ

1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ เช่น สี กระดาน ชอล์ค ภาพ เปลือกหอย หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือ วิทยุ เครื่องฉายภาพวีดีโอ กระดานดำ ป้ายนิเทศ เป็นต้น

3. สื่อการสอนประเภทวิธีการ กระบวนการจัดกิจกรรม ได้แก่ การสาธิต การทดลอง เล่นเกม เล่นบทบาทสมมุติจัดสถานการณ์จำลอง เช่น การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน 

 

• ประเภทของสื่อเพื่อการเรียนรู้

1.สื่อสิ่งพิมพ์ 

เช่น หนังสือพิมพ์ รายงาน หนังสือเรียน บทความ

2.สื่อเทคโนโลยี

สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นมาใช้กับเครื่องอื่นๆเช่น วีดีโอ ซีดี E-book

3.สื่ออื่นๆ

- บุคคลที่มีความชำนาญในด้านต่างๆหรือทำเป็นอาชีพ

- กิจกรรมหรือเทคนิคพัฒนาการสอน เช่น เพลง เกมส์

- แหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุึด โบราณสถาน

     4. สื่อประสม 

   (Multimedia) นักเทคโนโลยีทางการศึกษาแบ่งสื่อประสมออกเป็น ความหมาย คือ

         4.1 เป็นสื่อประสมที่นำสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันในการเรียนการสอนเช่น นำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบการบรรยายและมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือการใช้ชุดการเรียนหรือชุดการสอน มีลักษณะเป็น "สื่อหลายแบบ"ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน การใช้สื่อประสมลักษณะนี้ผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน

        4.2 เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ

 

• เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของสื่อเพื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท

 

ข้อดี           

1.ช่วยเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท