งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ swk35584

• ชนิดของสื่อเพื่อการเรียนรู้

1. ครู 

 เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในการเรียนรู้และ เป็นผู้ที่จะนำสื่ออื่นมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนมากกว่าที่ผู้เรียนศึกษาเองหากไม่มีครูประสิทธิภาพของการเรียนรู้จะด้อยลง

2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

สื่อชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือสร้างขึ้นเพียงแต่ผู้ใช้ต้องเลือกให้ถูกกับแนวทางการศึกษาหรือความเหมาะสมหรือตรงจุดมุ่งหมาย

3. สื่อที่ต้องจัดทำขึ้น 

สื่อชนิดนี้มีมากมายหลายชนิด สุดแต่ผู้ที่สนใจจะจัดซื้อ จัดหาหรือจัดทำขึ้นได้แก่ของจริง ของจำลอง

สื่อดังกล่าวอาจแบ่งออกตามลักษณะของการใช้ได้ 3 ประเภท คือ

1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ เช่น สี กระดาน ชอล์ค ภาพ เปลือกหอย หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือ วิทยุ เครื่องฉายภาพวีดีโอ กระดานดำ ป้ายนิเทศ เป็นต้น

3. สื่อการสอนประเภทวิธีการ กระบวนการจัดกิจกรรม ได้แก่ การสาธิต การทดลอง เล่นเกม เล่นบทบาทสมมุติจัดสถานการณ์จำลอง เช่น การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน 

 

• ประเภทของสื่อเพื่อการเรียนรู้

1.สื่อสิ่งพิมพ์ 

เช่น หนังสือพิมพ์ รายงาน หนังสือเรียน บทความ

2.สื่อเทคโนโลยี

สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นมาใช้กับเครื่องอื่นๆเช่น วีดีโอ ซีดี E-book

3.สื่ออื่นๆ

- บุคคลที่มีความชำนาญในด้านต่างๆหรือทำเป็นอาชีพ

- กิจกรรมหรือเทคนิคพัฒนาการสอน เช่น เพลง เกมส์

- แหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุึด โบราณสถาน

     4. สื่อประสม 

   (Multimedia) นักเทคโนโลยีทางการศึกษาแบ่งสื่อประสมออกเป็น ความหมาย คือ

         4.1 เป็นสื่อประสมที่นำสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันในการเรียนการสอนเช่น นำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบการบรรยายและมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือการใช้ชุดการเรียนหรือชุดการสอน มีลักษณะเป็น "สื่อหลายแบบ"ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน การใช้สื่อประสมลักษณะนี้ผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน

        4.2 เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ

 

• เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของสื่อเพื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท

 

ข้อดี           

1.ช่วยเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.ใช้ง่าย เก็บรักษาง่าย พกพาได้สะดวก
3.สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.ง่ายต่อการใช้งาน
5.ช่วยสนับสนุนให้มีสถานที่เรียนไม่จำกัดอยู่เพียงห้องเรียน เท่านั้น
6.สามารถใช้สื่อมัลติมีเดียกับผู้เรียนได้ ทุกระดับอายุ และความรู้

ข้อจำกัด      

1.อาจเสียค่าใช้จ่ายมาก
2.การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมตามหลักทางจิตวิทยา 
และการเรียนรู้นับว่ายังมีน้อย
3.การออกแบบสื่อต้องอาศัยเวลา สติปัญญา และความสามารถเป็นอย่างยิ่ง
4.มีตัวแปรที่เป็นปัญหานอกเหนือจากการควบคุมมาก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ระบบ Server เป็นต้น
5.เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียต้องหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ

6.ต้องการทีมงานที่มีความชำนาญในแต่ละด้านเป็นอย่างมาก  

 

รูปภาพของ swk35578

อ่านแล้วเข้าใจดี 

รูปภาพของ swk35550

น่าอ่านมากครับ อ่านง่ายเข้าใจ

รูปภาพของ swk35545

อ่านเ้ข้าใจง่ายดีครับ

รูปภาพของ swk35620

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีครับ Cool

รูปภาพของ swk35725

เนื้อหาอ่านง่ายสบายตาา Smile

รูปภาพของ swk35593

สรุปเนื้อหาได้ดีครับ อ่านง่าย สบายตา Wink

รูปภาพของ swk35649

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจดีค่ะ แต่ฟ้อนต์ไม่เท่ากันค่ะ Laughing

รูปภาพของ swk35573

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีครับ แต่ว่าแต่ละหัวข้อ ควรใช้ FONT ให้เหมือนกันนะครับ

รูปภาพของ swk35555

แบ่งเนื้อหาได้ชัดเจนดีค่ะ เข้าใจง่าย 

รูปภาพของ swk35640

เนื้อหาสมบูรณ์อ่านเข้าใจดีคะ

รูปภาพของ swk35549

สรุปได้ดีมากค่ะ

รูปภาพของ swk35571

อ่านแล้วเข้าใจดีครับ เนื้อหาเข้าใจง่ายครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 254 คน กำลังออนไลน์