รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                                รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ                                                หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า                นางสาวอราคิน  สงเมือง สังกัด                                    โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ปีการศึกษา                            2554บทคัดย่อ รายงานการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80  2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3) ประเมินความพึงพอใจของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ประจำปีการศึกษา  2554  จำนวน  37   คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการทดลองใช้เป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของลูกเสือสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test (t-test Dependent Sample)   ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า    1. เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโทชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.54/86.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ทุกเล่ม2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโทชั้นประถมศึกษาปีที่  5   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน   เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย   คือ ด้านความรู้  ด้านทักษะและด้านเจตคติ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์