รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                                รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ                                                หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า                นางสาวอราคิน  สงเมือง สังกัด                                    โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ปีการศึกษา                            2554บทคัดย่อ รายงานการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80  2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3) ประเมินความพึงพอใจของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ประจำปีการศึกษา  2554  จำนวน  37   คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการทดลองใช้เป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของลูกเสือสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test (t-test Dependent Sample)   ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า    1. เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโทชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.54/86.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ทุกเล่ม2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโทชั้นประถมศึกษาปีที่  5   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน   เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย   คือ ด้านความรู้  ด้านทักษะและด้านเจตคติ 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 364 คน กำลังออนไลน์