รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                                รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ                                                หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า                นางสาวอราคิน  สงเมือง สังกัด                                    โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ปีการศึกษา                            2554บทคัดย่อ รายงานการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80  2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3) ประเมินความพึงพอใจของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  หลักสูตรลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ประจำปีการศึกษา  2554