การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิต รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด  รักชีวิต รักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

ผู้รายงาน นายเชิดศักดิ์   ปามุทา  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2

ปีที่ศึกษา    2554

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ (
1)
เพี่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  รักชีวิต รักสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด รักชีวิต รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด  รักชีวิต รักสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2 จำนวน
5  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  14  แผน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  รักชีวิต รักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
จำนวน  6  เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5  จำนวน  40
ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน
โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
จำนวน 
10  ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม Microsoft  Excel คำนวณหาค่าเฉลี่ย  ค่า IOC  ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก
(r) ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability
) ของแบบทดสอบ ค่าร้อยละ
(Percentage)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนพัฒนาการ (D) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ตามวิธีของ 
The Wilcoxon Matched
-  Pairs Signed - Ranks Test

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  รักชีวิต รักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 6 เล่ม มีประสิทธิภาพ
(E1/E2 ) เท่ากับ 86.22/82.50

                   2.  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด  รักชีวิต รักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01   

                   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  รักชีวิต รักสุขภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์