รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยม

ชื่อเรื่อง                 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป                                                       เรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผู้ศึกษา                  นางธิดา  พรมาลัยรุ่งเรือง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ             โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา             สมุทรปราการ เขต ๑  ปีที่พิมพ์                พ.ศ. ๒๕๕๔                                                บทคัดย่อ                          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และ      คำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าดังนี้  () เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐  (๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   (๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่        (๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  จำนวน  ๔๐  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                         ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า   (๑) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๙.๔๒ / ๘๘.๑๗   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (๒) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเท่ากับ ๐.๘  หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖  (๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง       คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (๔) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีความ    พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์