การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5E

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่
1 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น 

ผู้รายงาน          นายธารินทร์   ลครพล                            

 

 

บทคัดย่อ

 

                   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น  
เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ครูจะต้องปรับวิธีสอนและนำเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการสอน ให้มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
การดำรงชีวิตของพืช ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
 4)  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน
และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนกับเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  และ 5)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
การดำรงชีวิตของพืช   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
 4  โรงเรียนบ้านหญ้าคา  ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต  7  จำนวน  9  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี
 
5 ชนิด  คือ 
1)  แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  2)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช จำนวน  5  เล่ม  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง 
การดำรงชีวิตของพืช 
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก  จำนวน 50 ข้อ   4)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า
  5  ระดับ  จำนวน  15
ข้อ  และ  5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5  ระดับ  จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  
() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และร้อยละ (Percentage)  และสถิติทดสอบ  ได้แก่  t-test  แบบ Dependent Samples

                   ผลการศึกษาค้นคว้า 
พบว่า

                         1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  มีค่าประสิทธิภาพ
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ
87.28/85.11
 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่ตั้งไว้ 

                         2.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
การดำรงชีวิตของพืช  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มี
ค่าดัชนีประสิทธิผล
(E.I)  โดยรวมเท่ากับ 
0.7537  หรือเท่ากับร้อยละ 75.37  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ .50  หรือร้อยละ 50  ที่ตั้งไว้     

                         3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.42, 
S.D = 1.79) 

                         4.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และผลสัมฤธิ์หลังเรียนสูงกว่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน

                        5.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62, 
S.D = 2.72) 

                   โดยสรุป  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เรื่อง
การดำรงชีวิตของพืช
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ที่ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  สามารถส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  รู้จักคิด 
รู้จักปฏิบัติ  รู้จักแก้ปัญหา  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์