รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์

ชื่อรายงาน            รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้รายงาน         นายวัลลภ  ชัยยะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

บทคัดย่อ

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกีตาร์เบื้องต้น จำนวน 8 แผน 2) ชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อชุดแบบฝึกทักษะกีตาร์เบื้องต้นโดยวีดิทัศน์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test แบบ Dependent ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า                      1. สามารถสร้างชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนหน่วยรวม 16 ชั่วโมง                      2. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 E1 /E2  เท่ากับ 80.92/88.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด                      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัดก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์