ม.อ.รับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2556 จะดำเนินการคัดเลือกเองโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน เปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 20 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-27 กรกฎาคม 2555 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีผลการเรียนดีเฉลี่ยใน 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-5) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
-เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือเป็นญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรง ทั้งนี้ จะต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย และมีประเภทเภสัชกรรมไทยมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ที่รับรองโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
-ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการขอโรค หรือมีความพิการอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การรับสมัคร
-นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถยื่นใบสมัครแสดงความจำนงเข้าศึกษาผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.ttmed.psu.ac.th 
-โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 มาที่ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดลิ้ม ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการแพทย์แผนไทยจะคัดเลือกผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์แผนไทยกำหนดดังนี้
-คัดเลือกจากผู้สมัครที่กำหนด
-กรณีที่ผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับ คณะแพทย์แผนไทยจะคัดเลือกด้วยการจัดลำดับโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในของผู้สมัคร ซึ่งจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาคการเรียนศึกษาก่อน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5) หากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) รวม 4 ภาคการศึกษา และจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
-ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติครบจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย 
หลักฐานประกอบการสมัคร
-ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของคณะการแพทย์แผนไทย)
-สำเนาระเบียบผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 (รวม 4 ภาคการเรียน) พร้อมรับรองสำเนา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
-สำเนาบัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
-หลักฐานใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือเอกสารยืนยันได้ว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพการแพทย์แผนไทย 
-ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
-เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ คณะการแพทย์แผนไทย อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-742-82701-9 โทรสาร 0-742-82709 หรือ www.ttmed.psu.ac.th
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์