ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพคัดมอบป.โท-เอก

          การให้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท-เอก ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2551 และยังมีทุนสำหรับผู้ที่สนใจอีกหลายทุน เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 -28 มีนาคม 2551
         
1.ประเภททุน
          1.1 หลักสูตรนานาชาติ
          (1)  สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จำนวน 2 ทุน
          1.2 หลักสูตรภาษาไทย
          (1)   สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) (เฉพาะภาคปรกติ) จำนวน 2 ทุน
          (2)   สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (M.B.A.-SMEs) จำนวน 1 ทุน
           (3)   สาขานิติศาสตร์ (LL.M.) จำนวน 1 ทุน
          (4)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS) จำนวน 1 ทุน
          (5)   สาขาการจัดการออกแบบภายใน (M.F.A) จำนวน 1 ทุน
         
2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1   เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2   ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
           (1)   ทุนสาขาบริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (2)   ทุนสาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (3)   ทุนสาขานิติศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
           (4)   ทุนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           (5)   ทุนสาขาการจัดการออกแบบภายใน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
          2.3   ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75)
          2.4   เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5   ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา)หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6   ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7   ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
         
3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
         
หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2   ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.3   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
          3.4   ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6   หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7   สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา  ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
      ทางด้านทุนสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดสรรในปีการศึกษา 2551 ไว้ดังนี้
         
1.ประเภททุน
          ปริญญาโท จำนวน 4 ทุน
         
2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          2.1   เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน         
          2.2   อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี
          2.3   มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
          2.4   การเรียนจะต้องไม่กระทบต่องานประจำ
          2.5   ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
          2.6   สามารถผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
         
3.เงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษา
          เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาโทพิเศษ โดยลักษณะงานยังคงเป็นไปตามตำแหน่งเดิม เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งงาน (ปริญญาโทพิเศษ คือ ปริญญาโทที่บุคลากรได้รับจากการไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิโดยที่ยังคงทำงานในตำแหน่งเดิม และได้แจ้งการสำเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ)
         
4.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สนใจจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ และบันทึกความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ณ ฝ่ายบุคลากร วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          อนึ่ง โครงการให้ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบแก่บุคคลทั่วไปควบคู่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (Faculty Development Program) โครงการนี้มุ่งหมายที่จะสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังนี้
         
1.ประเภททุน
          -สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration) จำนวน 5 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1 เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
          2.4 เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5 ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา) หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด  หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7 ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
         
3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
         
หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6 หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7 สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
         
สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพคัดมอบป.โท-เอก
          การให้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท-เอก ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2551 และยังมีทุนสำหรับผู้ที่สนใจอีกหลายทุน เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 -28 มีนาคม 2551
          1.ประเภททุน
          1.1 หลักสูตรนานาชาติ
          (1)  สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จำนวน 2 ทุน
          1.2 หลักสูตรภาษาไทย
          (1)   สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) (เฉพาะภาคปรกติ) จำนวน 2 ทุน
          (2)   สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (M.B.A.-SMEs) จำนวน 1 ทุน
           (3)   สาขานิติศาสตร์ (LL.M.) จำนวน 1 ทุน
          (4)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS) จำนวน 1 ทุน
          (5)   สาขาการจัดการออกแบบภายใน (M.F.A) จำนวน 1 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1   เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2   ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
           (1)   ทุนสาขาบริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (2)   ทุนสาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (3)   ทุนสาขานิติศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
           (4)   ทุนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           (5)   ทุนสาขาการจัดการออกแบบภายใน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
          2.3   ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75)
          2.4   เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5   ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา)หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6   ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7   ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
          3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2   ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.3   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
          3.4   ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6   หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7   สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา  ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
      ทางด้านทุนสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดสรรในปีการศึกษา 2551 ไว้ดังนี้
          1.ประเภททุน
          ปริญญาโท จำนวน 4 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          2.1   เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน         
          2.2   อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี
          2.3   มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
          2.4   การเรียนจะต้องไม่กระทบต่องานประจำ
          2.5   ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
          2.6   สามารถผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          3.เงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษา
          เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาโทพิเศษ โดยลักษณะงานยังคงเป็นไปตามตำแหน่งเดิม เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งงาน (ปริญญาโทพิเศษ คือ ปริญญาโทที่บุคลากรได้รับจากการไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิโดยที่ยังคงทำงานในตำแหน่งเดิม และได้แจ้งการสำเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ)
          4.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สนใจจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ และบันทึกความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ณ ฝ่ายบุคลากร วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          อนึ่ง โครงการให้ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบแก่บุคคลทั่วไปควบคู่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (Faculty Development Program) โครงการนี้มุ่งหมายที่จะสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังนี้
          1.ประเภททุน
          -สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration) จำนวน 5 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1 เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
          2.4 เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5 ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา) หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด  หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7 ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
          3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6 หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7 สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
          ข้อมูล : คอลัมน์ “ทุนใหม่ล่าสุด”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374
http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 330 คน กำลังออนไลน์