ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพคัดมอบป.โท-เอก

          การให้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท-เอก ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2551 และยังมีทุนสำหรับผู้ที่สนใจอีกหลายทุน เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 -28 มีนาคม 2551
         
1.ประเภททุน
          1.1 หลักสูตรนานาชาติ
          (1)  สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จำนวน 2 ทุน
          1.2 หลักสูตรภาษาไทย
          (1)   สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) (เฉพาะภาคปรกติ) จำนวน 2 ทุน
          (2)   สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (M.B.A.-SMEs) จำนวน 1 ทุน
           (3)   สาขานิติศาสตร์ (LL.M.) จำนวน 1 ทุน
          (4)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS) จำนวน 1 ทุน
          (5)   สาขาการจัดการออกแบบภายใน (M.F.A) จำนวน 1 ทุน
         
2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1   เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2   ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
           (1)   ทุนสาขาบริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (2)   ทุนสาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (3)   ทุนสาขานิติศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
           (4)   ทุนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           (5)   ทุนสาขาการจัดการออกแบบภายใน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
          2.3   ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75)
          2.4   เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5   ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา)หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6   ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7   ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
         
3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
         
หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2   ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.3   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
          3.4   ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6   หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7   สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา  ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
      ทางด้านทุนสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดสรรในปีการศึกษา 2551 ไว้ดังนี้
         
1.ประเภททุน
          ปริญญาโท จำนวน 4 ทุน
         
2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          2.1   เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน         
          2.2   อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี
          2.3   มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
          2.4   การเรียนจะต้องไม่กระทบต่องานประจำ
          2.5   ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
          2.6   สามารถผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
         
3.เงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษา
          เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาโทพิเศษ โดยลักษณะงานยังคงเป็นไปตามตำแหน่งเดิม เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งงาน (ปริญญาโทพิเศษ คือ ปริญญาโทที่บุคลากรได้รับจากการไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิโดยที่ยังคงทำงานในตำแหน่งเดิม และได้แจ้งการสำเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ)
         
4.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สนใจจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ และบันทึกความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ณ ฝ่ายบุคลากร วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          อนึ่ง โครงการให้ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบแก่บุคคลทั่วไปควบคู่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (Faculty Development Program) โครงการนี้มุ่งหมายที่จะสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังนี้
         
1.ประเภททุน
          -สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration) จำนวน 5 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1 เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
          2.4 เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5 ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา) หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด  หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7 ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
         
3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
         
หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6 หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7 สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
         
สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพคัดมอบป.โท-เอก
          การให้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท-เอก ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2551 และยังมีทุนสำหรับผู้ที่สนใจอีกหลายทุน เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 -28 มีนาคม 2551
          1.ประเภททุน
          1.1 หลักสูตรนานาชาติ
          (1)  สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จำนวน 2 ทุน
          1.2 หลักสูตรภาษาไทย
          (1)   สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) (เฉพาะภาคปรกติ) จำนวน 2 ทุน
          (2)   สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (M.B.A.-SMEs) จำนวน 1 ทุน
           (3)   สาขานิติศาสตร์ (LL.M.) จำนวน 1 ทุน
          (4)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS) จำนวน 1 ทุน
          (5)   สาขาการจัดการออกแบบภายใน (M.F.A) จำนวน 1 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1   เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2   ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
           (1)   ทุนสาขาบริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (2)   ทุนสาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
           (3)   ทุนสาขานิติศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
           (4)   ทุนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           (5)   ทุนสาขาการจัดการออกแบบภายใน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
          2.3   ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75)
          2.4   เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5   ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา)หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6   ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7   ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
          3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2   ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.3   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
          3.4   ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6   หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7   สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา  ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
      ทางด้านทุนสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดสรรในปีการศึกษา 2551 ไว้ดังนี้
          1.ประเภททุน
          ปริญญาโท จำนวน 4 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          2.1   เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน         
          2.2   อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี
          2.3   มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
          2.4   การเรียนจะต้องไม่กระทบต่องานประจำ
          2.5   ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
          2.6   สามารถผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          3.เงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษา
          เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาโทพิเศษ โดยลักษณะงานยังคงเป็นไปตามตำแหน่งเดิม เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งงาน (ปริญญาโทพิเศษ คือ ปริญญาโทที่บุคลากรได้รับจากการไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิโดยที่ยังคงทำงานในตำแหน่งเดิม และได้แจ้งการสำเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ)
          4.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สนใจจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ และบันทึกความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ณ ฝ่ายบุคลากร วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          อนึ่ง โครงการให้ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบแก่บุคคลทั่วไปควบคู่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (Faculty Development Program) โครงการนี้มุ่งหมายที่จะสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังนี้
          1.ประเภททุน
          -สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration) จำนวน 5 ทุน
          2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
          2.1 เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
          2.4 เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
          2.5 ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา) หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
          2.6 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด  หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
          2.7 ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน
          3.วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
          หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
          3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          3.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          3.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.6 หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
          3.7 สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด
          ข้อมูล : คอลัมน์ “ทุนใหม่ล่าสุด”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374
http://www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 204 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak