ความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ

รูปภาพของ nwkuraiwan

ความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ รายงานหรือตำราวิชาการ  เป็นการเขียนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่เป็นสาระในเชิงวิชาการที่มีรูปแบบเฉพาะ และภาษาที่ใช้เขียนก็ควรมีลักษณะเป็นทางการ กึ่งทางการ หรือมีศัพท์วิชาการต่าง ๆ(อวยพร พานิช และคณะ , 2543 : 191)                รายงานทางวิชาการ   หมายถึงผลของการศึกษาค้นคว้าเรื่องทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมี     แบบแผน เพื่อเสนอเป็นส่วนประกอบของการศึกษาวิชาการต่าง ๆ การทำรายงานจึงเป็นการศึกษาด้วยตนเอง อันจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (บรรณาธิการ) , 2540 : 256) รายงานทางวิชาการ   คือรายงานที่เป็นผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ     หรือสถาบันทางวิชาการ แล้วเสนอข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ(ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์ , 2527 : 405) รายงานวิชาการ  เป็นผลงานเขียนที่มีการจัดรูปแบบตามที่กำหนด ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ    ส่วนนำ ส่วนเนื้อความ และส่วนท้าย ส่วนนำมักประกอบด้วยปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ             ส่วนเนื้อความประกอบด้วยเนื้อหาสาระและเชิงอรรถ ส่วนท้ายประกอบรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมและรายงานบางเรื่องอาจมีภาคผนวกด้วย (ประภาวดี สืบสนธิ์ , 2526) จากความหมายของรายงานวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รายงานเป็นการรวบรวมผลการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้วางโครงเรื่องไว้ แล้วนำมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด มีการอ้างอิงหลักฐานความรู้ต่าง ๆ ตามลักษณะการเขียนงานวิชาการ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และได้แสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวในประเด็นความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ การทำรายงานวิชาการจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำรายงานอาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นงานกลุ่มก็ได้ หากเป็นการทำงานกลุ่มนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงความคิดเห็นของตนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 231 คน กำลังออนไลน์