ความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ

รูปภาพของ nwkuraiwan

ความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ รายงานหรือตำราวิชาการ  เป็นการเขียนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่เป็นสาระในเชิงวิชาการที่มีรูปแบบเฉพาะ และภาษาที่ใช้เขียนก็ควรมีลักษณะเป็นทางการ กึ่งทางการ หรือมีศัพท์วิชาการต่าง ๆ(อวยพร พานิช และคณะ , 2543 : 191)                รายงานทางวิชาการ   หมายถึงผลของการศึกษาค้นคว้าเรื่องทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมี     แบบแผน เพื่อเสนอเป็นส่วนประกอบของการศึกษาวิชาการต่าง ๆ การทำรายงานจึงเป็นการศึกษาด้วยตนเอง อันจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (บรรณาธิการ) , 2540 : 256) รายงานทางวิชาการ   คือรายงานที่เป็นผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ     หรือสถาบันทางวิชาการ แล้วเสนอข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ(ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์ , 2527 : 405) รายงานวิชาการ  เป็นผลงานเขียนที่มีการจัดรูปแบบตามที่กำหนด ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ    ส่วนนำ ส่วนเนื้อความ และส่วนท้าย ส่วนนำมักประกอบด้วยปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ             ส่วนเนื้อความประกอบด้วยเนื้อหาสาระและเชิงอรรถ ส่วนท้ายประกอบรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมและรายงานบางเรื่องอาจมีภาคผนวกด้วย (ประภาวดี สืบสนธิ์ , 2526) จากความหมายของรายงานวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รายงานเป็นการรวบรวมผลการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้วางโครงเรื่องไว้ แล้วนำมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด มีการอ้างอิงหลักฐานความรู้ต่าง ๆ ตามลักษณะการเขียนงานวิชาการ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และได้แสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวในประเด็นความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ การทำรายงานวิชาการจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำรายงานอาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นงานกลุ่มก็ได้ หากเป็นการทำงานกลุ่มนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงความคิดเห็นของตนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 236 คน กำลังออนไลน์