เผยแพร่ผลงาน วิชาสังคม ป.6

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ผู้ศึกษา นางสาวเนตรนภิศ สังสีราช
ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ
ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้
1. ชุดการเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 85.27 /83.33
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียน หลังการเรียนรู้จากชุดการเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.7142 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.42 หมายถึง นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 0.7142 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.42
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น
4. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ
มากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์