รายงานผลการประเมินโครงการ...ผอ.ชวลิต

ชื่อเรื่อง                       รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                     สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญผู้วิจัย                          นายชวลิต มาลีรัตน์ปีที่พิมพ์                     2553 บทคัดย่อ                    การประเมินโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ                      1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียน บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 3) เพื่อประเมิน                    ความเหมาะสมในการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ และ5) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียน          บ้านหนองสามสีหนองดินดำ                             กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน บุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน พนักงานราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญในปีการศึกษา 2553 จำนวน 221 คน                               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล                  เชิงคุณภาพประกอบ

                             ผลการประเมินปรากฏดังนี้

                             1.     ด้านบริบท เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                             2.     ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำอยู่ในระดับมาก                   3.   ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและ ความเหมาะสม             ของกระบวนการของโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ อยู่ในระดับ มาก                   4.   ด้านผลผลิต เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณลักษณะ              อันพึงประสงค์สูงขึ้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรม            การเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำอยู่ในระดับ มากที่สุด                   5.   ด้านผลกระทบที่มีต่อโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำพบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                             โดยสรุปโครงการพัฒนาความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำเป็นโครงการที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงสมควรให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไป 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์