รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน...โดย ผอ.ชวลิต

ชื่อเรื่อง                       รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

                                     ของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ผู้วิจัย                          นายชวลิต  มาลีรัตน์ปีที่พิมพ์                     2554 บทคัดย่อ                                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1)เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และ 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากร และนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ                             กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน บุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน พนักงานราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา              ขั้นพื้นฐานและนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญในปีการศึกษา 2553 จำนวน 221 คน                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์แบบทดสอบ          แบบประเมินการเขียนแผน ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบ

                             ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

                   1.   รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กลยุทธ์ในการพัฒนา วิธีดำเนินการพัฒนาการประเมินผลรูปแบบและปัจจัยหรือเงื่อนไขความสำเร็จ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป                   2.   ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญที่สร้างขึ้น พบว่า                          2.1      โดยรวมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงขึ้นอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80                                       2.2     โดยรวมบุคลากรมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงขึ้น          อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือร้อยละ 80                                      2.3    โดยรวมบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงขึ้นอยู่ในระดับ                ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80                                       2.4     โดยรวมนักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงานสูงขึ้นอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80                                      2.5    ครูและนักเรียนมีผลงานในเวทีวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์                    ที่กำหนดไว้คือ ได้รางวัลระดับภูมิภาคขึ้นไปอย่างน้อย 2 รายการ                               3.     ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรและนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ            การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป           โดยสรุปการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญครั้งนี้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถ ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงานสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้รูปแบบที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสำหรับนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่สูงขึ้นต่อไป 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์