รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ผู้วิจัย                     นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 

ปีการศึกษา           2552

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง
การใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์  (1)
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1/5  ปีการศึกษา
255
2  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  กองการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 35 คน
ได้มาโดยวิธีเลือกแบบสุ่มแบบกลุ่ม (
Cluster  Random 
Sampling) ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพจำนวน
17 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แต่ละแผนมีใบความรู้ แผ่นบันทึกเสียง บัตรภาพ และแบบฝึก ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ผู้รายงานวัดความสามารถในทักษะการฟัง
การพูด  การจดจำอักษรคำศัพท์  และความหมาย 
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การรายงานครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพโดยการทดสอบ  ค่าที
(t-test) ค่าดัชนีประสิทธิผล
(S.D.) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ

                ผลการศึกษาพบว่า

1.      

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกปีที่ 1 ทั้ง
4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่องสัตว์
(Animals) หน่วยที่ 2 เรื่องสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน
(Things in the house)  หน่วยที่ 3 เรื่องผลไม้ที่ฉันชอบ
(My favorite fruits) และหน่วยที่ 4 เรื่องหลากสีสัน
(Colors) พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ที่ 80
/80 ทุกชุด โดยที่ หน่วยที่ 1 เรื่องสัตว์
(Animals) มีประสิทธิภาพ 83.66/82.57 หน่วยที่ 2 เรื่องสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน
(Things in the house) มีประสิทธิภาพ 82.29/84.29 หน่วยที่ 3 เรื่องผลไม้ที่ฉันชอบ
(My favorite fruits) มีประสิทธิภาพ 82.24/85.71 และ หน่วยที่ 4 เรื่องหลากสีสัน
(Colors) มีประสิทธิภาพ 84.95/88.43

2.      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ
สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.      

ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0
.8056 หมายความว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ
80.56

4.      

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ย (

) มีค่าเท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.359 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์