ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

รูปภาพของ swk35853


♣ ประเภทของซอฟต์แวร์ ♣ 


 

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

  เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ประสานกัน และควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบที่นิยมแพร่หลาย ได้แก่ DOS, UNIX, WINDOW

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่าง หรือเฉพาะด้าน

ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) มี 2 ประเภท คือ

2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไปหรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

- ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบจัดการ

- ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

- ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ

- ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลด้านงานธุรกิจ

- ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)

- ซอฟต์แวร์เพื่อการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

เป็นโปรแกรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถทำงานอื่นได้ เช่น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมช่วยงานอุตสาหกรรม เป็นต้นS, SUN, OS/2, NET WARE เป็นต้น    เปรียบเทียบข้อดี และ จุดด้อย ของซอฟต์แวร์ 


1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 

ข้อดี

1. มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ดีกว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน เช่น ข้อมูลผู้ขาย ลูกค้าหรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า

2. สามารถที่จะควบคุมและพัฒนาให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ตลอดระยะเวลาการพัฒนานั้น

3.สามารถเพิ่มเงื่อนไขและความต้องการต่าง ๆได้ไม่จำกัด

จุดด้อย

1. ต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนานานมาก

2. มีความเสี่ยงของระบบต่อความผิดพลาดสูงหากไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังในระหว่างพัฒนา 

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

ข้อดี

1. ค่าใช้จ่ายถูก

2. เกิดความเสี่ยงในการใช้งานต่ำ และสามารถศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของโปรแกรมได้โดยตรงจากคู่มือที่มีให้ 3.โปรแกรมที่ได้มีคุณภาพดีกว่า

ข้อเสีย

1. คุณสมบัติบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้เลย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นและไม่มีความต้องการใช้งานใด ๆ

2. โปรแกรมจะขาดคุณสมบัติบางอย่าง หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาจต้องจ่ายเงินในราคาที่แพงขึ้นแต่ในบางโปรแกรมก็ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

3. อาจจะไม่เหมาะสมกับงานในปัจจุบันที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขระบบอยู่บ่อยๆ ♥ ซอฟต์แวร์ที่นักเรียนต้องการเลือกใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ♣ 


เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์มากกว่า เพราะ มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ซอฟต์แวร์ระบบ และยังมีค่าพัฒนาที่ต่ำกว่ารูปภาพของ swk 38371

เนื้อหาครบถ้วน ตัวหนังสือชัดเจน