การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003 ระดับ ปวช.1

หัวข้องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ศึกษาวิจัย นายณัฐธัญ สุวรรณทา
สถานที่ทำงาน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปีที่ศึกษาวิจัย 2551-2552 (ปรับปรุง 2555)

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)วิเคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 1 2)หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ3)หาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552จำนวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003 2)แบบประเมินเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล และ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1.ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35
2.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 มีค่าความยากเฉลี่ย 0.66 ค่าอำนาจจำแนกเฉลี่ย 0.44 และค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.80
3.คุณภาพความเหมาะสมของบทเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.69 อยู่ในระดับมาก
4.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นรหัสวิชา 2100-1003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 เท่ากับ E1 / E2 = 82.06/82.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
5.ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.22 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
6.ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับมาก
7.หลังจากเลิกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านไปไม่น้อยกว่า 1 เดือน นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากคะแนนทดสอบหลังเรียนในครั้งแรก แสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ ตรงตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak