ทุนประกวดนวัตกรรมด้านวิทย์ฯ กีฬา

          สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
          นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กล่าวถึงความเป็นมาของการประกวดครั้งนี้ว่า “การทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ผ่านมา โดยมากจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ ทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการจัดซื้อและนำเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้นทางสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยการจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมต่อความต้องการในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับแขนงวิชาวิศวกรรม”
          ด้านนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในกลุ่มอาชีวศึกษาได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษาจะได้เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และเชิญให้นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศอย่างแน่นอน”
          สำหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบัน เข้าร่วมอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและรับฟังการชี้แจงกฎ กติกาอย่างละเอียด โดยมีคุณสมบัติดังนี้
          -ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี และต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
          -นักเรียนนักศึกษาสามารถร่วมกันคิดและประดิษฐ์ผลงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนคน แต่ในการนำเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ต้องไม่เกิน 4 คน
          -สถาบันที่จะเข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งตัวแทนมารับใบสมัครพร้อมรับการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรุงเทพฯ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
          โดยผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกใบสมัคร พร้อมจัดทำใบนำเสนอโครงงาน
ประกอบด้วย ชื่อที่อยู่ สถานศึกษา พร้อมเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา ชื่อผลงาน แนวความคิดและหลักการทำงานของนวัตกรรม วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ ประโยชน์ในการใช้งาน พร้อมภาพสเกตช์ผลงาน โดยส่งมาที่ผู้ประสานงานโครงการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา บริษัท โอเคแมส จำกัด เลขที่ 169/19 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2618-7780-4 โทรสาร 0-2618-7879 สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาใบนำเสนอโครงงานจำนวน 10 ราย จะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อนำไปประดิษฐ์ผลงานที่จะใช้ประกวดจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
          สำหรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย
          -รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
          -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
          -รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
          สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนงเพื่อขอเข้ารับการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ที่ กองอำนวยการจัดงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sportscience.go.th หรือที่ฝ่ายประสานงานโครงการ บริษัท โอเค แมส จำกัด เลขที่ 169/19 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2618-7780-4 โทรสาร 0-2618-7879 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ข้อมูล : คอลัมน์ “ทุนใหม่ล่าสุด”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์