ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านกระสัง

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้เป็นตัวแทน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งข