มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ รับหลักสูตรการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครนักเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2555

  คุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ
-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ที่มีคะแนนดัชนีสะสม (GPA) เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
-สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้คะแนนดัชนีสะสมเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและจากโรงเรียนในต่างประเทศ
-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศไทย หรือจบระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และ/หรือ
-มีคะแนน SAT จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 900 หรือสอบผ่าน "A" Level แล้ว
-จำนวนนักศึกษาที่รับ จำนวน 20 คน จากระบบโรงเรียนของไทย และ 20 คนสำหรับนักเรียนจากต่างประเทศ หรือจากระบบโรงเรียนนานาชาติ
หลักฐานการสมัคร
 -แบบฟอร์มการสมัคร
 -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 -ใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 -ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CAE หรือ FCE หรือ TU-GET หรือ CU-TEP ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) (เฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ)
 -ผลการสอบ SAT หรือ "A" Level (ถ้ามี)
 -สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนไทย) หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา (I.D.Card สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 -สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนไทย)
 -ใบรับรองแพทย์
 -ค่าสมัคร 800 บาท
การรับสมัคร
-ผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ให้ยื่นความจำนงขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
-ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายังสำนักงานหลักสูตรฯ
-มหาวิทยาลัยทำการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ปณ.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 E-mail: mgt-bba@psu.ac.th โทร.0-7428-7955-8 โทรสาร 0-7455-8853
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์