การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เรื่อง "ดอกไม้แสนงาม"

ชื่อเรื่อง         การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project approach) เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
                  เรื่อง "ดอกไม้แสนงาม" ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ        นางแอนนา อินจันทร์
ชื่อตำแหน่ง   ครู
ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ
จังหวัด        ลำปาง
ช่วงชั้น       ปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ปฐมวัย
ปี             2553
                                                       บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจากการใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเชิงเหตุผลรายด้านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ แบบโครงการ (Project Approach)
                  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวน 16 คน ซึ่งใช้ทั้งห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย. คู่มือการจัดกิจกรรมแบบโครงการ(Project Approach) เรื่อง “ดอกไม้แสนงาม” จำนวน 1 เล่ม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง “ดอกไม้แสนงาม” เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล ของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 แผน และแบบทดสอบวัดความคิดเชิงเหตุผล จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ด้านการจำแนกประเภท ชุดที่ 2 ด้านการเชื่อมโยง ชุดที่ 3 ด้านการสรุปความ ชุดละ 5 ข้อ เป็นจำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
                  1. จากการศึกษาพัฒนาการด้านความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง “ดอกไม้แสนงาม” พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านความคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ โดยก่อนการจัดประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย = 21.94 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.51 และหลังการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย = 32.69 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.00 
                 2.จากการเปรียบเทียบพัฒนาการรายด้านของความคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง “ดอกไม้แสนงาม” พบว่า หลังการจัดประสบการณ์เด็กมีพัฒนาการรายด้านของความคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นทุกด้าน โดยด้านการจำแนกประเภท พบว่าก่อนการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย = 7.12 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.96 และหลังการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย = 11 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.26 ด้านการเชื่อมโยง พบว่าก่อนการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย = 7.44 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.03 และหลังการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย = 10.37 มีมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.26 ด้านการสรุปความ พบว่าก่อนการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย = 7.37 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.02 และหลังการจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย = 11.31 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.25 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์