รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่องวิจัย     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก

                    โดยใช้เกมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้วิจัย                              ชาลิสา  เพ็งรักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาไทย

 ปีการศึกษา                     2553

 บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80    2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 จำนวน 30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำยากมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย  3 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  3)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  10  แผน ใช้เวลา 
20 ชั่วโมง  4)แบบสอบถามความพึงพอใจมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
จำนวน 
10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

                ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
มีค่าประสิทธิภาพ
92.80/88.83
 แสดงว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม  มีค่าเฉลี่ย
   เท่ากับ 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เท่ากับ  0.19
 แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์