เผยแพร่ผลงานครูภัทรา

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ผู้ศึกษา          นางสาวภัทรา  ภัสสรดิลกเลิศ

ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา 2554 

 บทคัดย่อรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่5(2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่5และ(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน  ประชากร คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้  สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2554  จำนวน 60 คนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 30 คน การศึกษานี้ใช้แบบแผนการศึกษา Pre-Experimental  Design แบบ One-Group  Pretest  Posttest  Design                เครื่องมือในการศึกษา ประกอบด้วย (1)  เอกสารประกอบการเรียนจำนวน 14 เล่ม (2)แผนการจัดการเรียนรู้  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติที (t – test)                ผลการศึกษาพบว่า                     1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.57/84.77ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80                     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05                    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์