การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                   สังคมศึกษา
ศาสนา  และวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร์)  สำหรับนักเรียน

                   ชั้นประถมศึกษาปีที่
4    

ผู้ศึกษา        นางธนัชพร   โนนกงกาง

ปีที่ศึกษา     2554

 

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
 ชุด 
ย้อนรอยอดีตสู่ 

กรุงสุโขทัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร์)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป   ชุด  ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระประวัติศาสตร์)  เรื่อง  อาณาจักรสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด 
ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา       ปีที่  4  โรงเรียนบ้านหนองจิก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  
2  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2554  
จำนวน  11  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ แผน      
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่
4  ประวัติศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่  5 
เรื่อง  อาณาจักรสุโขทัย   จำนวน  16  แผน   บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  8   เล่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
(สาระประวัติศาสตร์)  เรื่อง  อาณาจักรสุโขทัย  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 
4  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย   สถิติที่ใช้ใน       การวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ 
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน   และค่า  
t – test

 

ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุด   ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ        87.73/ 88.41  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ  80/80  แสดงว่า  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ย้อนรอยอดีต   สู่กรุงสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระประวัติศาสตร์)         ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  
4   สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  อาณาจักรสุโขทัย  สูงขึ้น

                    2.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
แสดงว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น

                    3.  นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย 

มีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                 โดยสรุป  จากการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
(สาระประวัติศาสตร์)  สำหรับนักเรียน                  ชั้นประถมศึกษาปีที่
4  มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้        ได้ด้วยตนเอง  เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีครู    
เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์