รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                                   ผู้รายงาน             นายเกียรติพงษ์  ชาวบัวใหญ่สถานศึกษา         โรงเรียนวัดบ้านพร้าวปีที่รายงาน          ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ รายงานการศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม  อำเภอปักธงชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จำนวน 9 คน  ภาคเรียน           ที่ 1 ปีการศึกษา 2554  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  บทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด 14 ชุด  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  3)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการให้คะแนนตามระดับความเข้ม 5 ระดับ  จำนวน 1 ฉบับ  ทั้งหมด 20 ข้อ 4)สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2)     ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ค่า t – test (Dependent Sample) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ผลการศึกษาทดลองพบว่า1.  บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นได้นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่ามีประสิทธิภาพ (E1 /E2)  เท่ากับ 87.57/86.39 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 85/852.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.75  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น  ร้อยละ 75.003.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .054.  การศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย  =  4.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.44 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนมีความรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจ  และสื่อที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  E1 /E2   เท่ากับ 87.57/86.39 บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้  ผู้รายงานจึงได้รวบรวมข้อมูลคะแนนที่เกี่ยวข้อง  และขั้นตอนการดำเนินงาน  นำเสนอเป็นรายงานเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์