รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต

ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต  

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ปีการศึกษา 2554

ชื่อผู้รายงาน       นายชำนาญ  ยอดผักแว่น

ปีที่รายงาน         พ.ศ. 2555

 บทคัดย่อ                     รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านเทพนิมิตใน ด้านบริบทของโครงการ ( Context )               ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ ( Input )  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ( Process )  และด้านผลผลิตของโครงการ (Product )  โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam)  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลมี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  บุคลากรในโรงเรียน   นักเรียน  และ ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  163  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน มีลักษณะแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน  7  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   

                     ผลการประเมินพบว่า

                                1. ด้านบริบทของโครงการ  โดยภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน มีความเหมาะสมในระดับ  มากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก  ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  กิจกรรมในการดำเนินโครงการ และ ความสำเร็จและเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ มีเห