รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต

ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต  

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ปีการศึกษา 2554

ชื่อผู้รายงาน       นายชำนาญ  ยอดผักแว่น

ปีที่รายงาน         พ.ศ. 2555

 บทคัดย่อ                     รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านเทพนิมิตใน ด้านบริบทของโครงการ ( Context )               ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ ( Input )  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ( Process )  และด้านผลผลิตของโครงการ (Product )  โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam)  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลมี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  บุคลากรในโรงเรียน   นักเรียน  และ ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  163  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน มีลักษณะแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน  7  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   

                     ผลการประเมินพบว่า

                                1. ด้านบริบทของโครงการ  โดยภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน มีความเหมาะสมในระดับ  มากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก  ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  กิจกรรมในการดำเนินโครงการ และ ความสำเร็จและเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ มีเหมาะสมในระดับมาก                                 2.  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า จำนวนบุคลากร มีความเหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ อาคารสถานที่   ห้องปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และเพียงพอ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  ได้รับการสนับสนุน  งบประมาณ จากหน่วยงานอื่น ๆ มีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประชุมวางแผน มีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4.  ด้านผลผลิตของ โครงการ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า         4.1  ผลของการดำเนินงานโครงการ                              -   ด้านประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ครูได้ดำเนินการแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการได้ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ ปกครองดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยและเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนสม่ำเสมอ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับเนื้อหา ผู้เรียนสนใจ  มีเหมาะสมในระดับมาก                                 -   ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด  เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ           มีปัญหาในการเรียนแล้วได้รับการสอนซ่อมเสริม มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าในการเรียนรู้ มีเหมาะสมในระดับมาก                                       4.2  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             -  บุคลากรในโรงเรียน  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเทพนิมิต โดยภาพรวมมีความพึงพออยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่มีต่อนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ มีความพึงพอใจในระดับ มาก                           -  นักเรียน  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน       บ้านเทพนิมิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในห้อง มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของครู มีความ       พึงพอใจในระดับมาก ส่วนข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน  มีความพึงพอใจในระดับมาก           -  ผู้ปกครองนักเรียน  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเทพนิมิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า ด้านพฤติกรรมของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของครู มีความ      พึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน  มีความพึงพอใจในระดับมาก  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์