รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต

ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต  

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ปีการศึกษา 2554

ชื่อผู้รายงาน       นายชำนาญ  ยอดผักแว่น

ปีที่รายงาน         พ.ศ. 2555

 บทคัดย่อ                     รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านเทพนิมิตใน ด้านบริบทของโครงการ ( Context )               ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ ( Input )  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ( Process )  และด้านผลผลิตของโครงการ (Product )  โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam)  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลมี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  บุคลากรในโรงเรียน   นักเรียน  และ ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  163  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน มีลักษณะแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน  7  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   

                     ผลการประเมินพบว่า

                                1. ด้านบริบทของโครงการ  โดยภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน มีความเหมาะสมในระดับ  มากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก  ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  กิจกรรมในการดำเนินโครงการ และ ความสำเร็จและเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ มีเหมาะสมในระดับมาก                                 2.  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า จำนวนบุคลากร มีความเหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ อาคารสถานที่   ห้องปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และเพียงพอ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  ได้รับการสนับสนุน  งบประมาณ จากหน่วยงานอื่น ๆ มีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประชุมวางแผน มีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4.  ด้านผลผลิตของ โครงการ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า         4.1  ผลของการดำเนินงานโครงการ                              -   ด้านประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ครูได้ดำเนินการแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการได้ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ ปกครองดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยและเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนสม่ำเสมอ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับเนื้อหา ผู้เรียนสนใจ  มีเหมาะสมในระดับมาก                                 -   ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด  เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ           มีปัญหาในการเรียนแล้วได้รับการสอนซ่อมเสริม มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนข้อคำถามที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ  ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าในการเรียนรู้ มีเหมาะสมในระดับมาก                                       4.2  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             -  บุคลากรในโรงเรียน  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเทพนิมิต โดยภาพรวมมีความพึงพออยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่มีต่อนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ มีความพึงพอใจในระดับ มาก                           -  นักเรียน  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน       บ้านเทพนิมิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในห้อง มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของครู มีความ       พึงพอใจในระดับมาก ส่วนข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน  มีความพึงพอใจในระดับมาก           -  ผู้ปกครองนักเรียน  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเทพนิมิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม  พบว่า ด้านพฤติกรรมของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของครู มีความ      พึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน  มีความพึงพอใจในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์