ม.ขอนแก่น เปิดโควตารับตรงทุกคณะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโควตารับตรงทั่วประเทศ 2556 ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  กำหนดการ
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.-พฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.55
  แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง และรับฟังความคิดเห็น ตามโรงเรียนประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  วันจันทร์ที่ 2 ถึงศุกร์ที่ 20 ก.ค.55
  รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ทาง Website: http://www.niets.or.th
  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
  วันอังคารที่ 31 ก.ค.55
  วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันศุกร์ที่ 10 ถึงศุกร์ที่ 24 ส.ค.55
  นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website: http://apply.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบและศูนย์สอบ (ถ้าประสงค์)
  วันเสาร์ที่ 25 ถึงอังคารที่ 28 ส.ค.55
  -ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
  -โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
  วันจันทร์ที่ 27 ส.ค.55
  -วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
  วันศุกร์ที่ 28 ก.ย.55
  ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website: http://www.kku.ac.th, http://apply.kku.ac.th และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  วันเสาร์ที่ 6 ถึงอังคารที่ 9 ต.ค.55
  ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  วันเสาร์ที่ 3 ถึงจันทร์ที่ 5 พ.ย.55
  สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันจันทร์ที่ 5 ถึงอังคารที่ 20 พ.ย.55
  โรงเรียนต่าง ๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครโดยวิธีรับตรงให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Website: http://apply.kku.ac.th แล้ว Upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทาง Website
  วันเสาร์ที่ 10 ถึงอาทิตย์ที่ 11 พ.ย.55
  -สอบวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทยทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง ทฤษฎี และนาฏศิลป์ปฏิบัติ
  -ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  -สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์
  -สอบวิชาพื้นฐานการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ พื้นฐานศิลปะ วาดเส้นทางการแพทย์ และสีน้ำทางการแพทย์
  วันพุธที่ 21 พ.ย.55
  ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลักและวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website: http://apply.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th
  วันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงศุกร์ที่ 30 พ.ย.55
  นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://apply.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.55
  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.55
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ทาง Website: http://www.kku.ac.th)
  วันเสาร์ที่ 22 ถึงอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.55
  สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
  วันพุธที่ 16 ถึงพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค.56
  สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
  วันจันทร์ที่ 21 ม.ค.56
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทาง Website: http://www.kku.ac.th
  วันศุกร์ที่ 25 ม.ค.56
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ สอท.ผ่านระบบ Clearinghouse และตัดสิทธิ์ Admission
  หมายเหตุ 
  -ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  -มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2660, 0-4320-2661, 0-4320-2428, 0-4320-3200 หรือโทร.0-4300-9700 ต่อ 42187 
  องค์ประกอบในการคัดเลือก
  องค์ประกอบในการคัดเลือก ปีการศึกษา 2556
  สัดส่วนการรับระหว่าง รับตรง : Admission 75:25%
  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 5%
  ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง) เปลี่ยนเป็น 55-85%
  ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) เปลี่ยนเป็น 10%
  ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) 0-30%
   หมายเหตุ 
  -ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  -มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2660, 0-4320-2661, 0-4320-2428, 0-4320-3200 หรือโทร.0-4300-9700 ต่อ 42187
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์