มหาวิทยาลันมหิดล อินเตอร์ เปิดรับป.ตรี ถึง 10 ก.ค.2555มหาวิทยาลันมหิดล อินเตอร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)
-การออกแบบนิเทศศิลป์
-กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (สื่อภาพยนตร์, โทรทัศน์, แอนิเมชั่น)
-สังคมศาสตร์ (การศึกษาระหว่างประเทศ, เอเชียอาคเนย์ศึกษา)
หลักสูตรบริหารธุรกิขบัณฑิต (B.B.A.)
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
-การเงิน
-ธุรกิจระหว่างประเทศ
-เคมี
-วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-ฟิสิกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng.)
-วิศวกรรมศาสตร์
การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี
* เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เท่านั้นเป็นการชั่วคราว
  เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น วิทยาลัยจึงของดรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้จบการศึกษาในประเทศไทยสอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
ขั้นตอนการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร Online ทาง www.muic.mahidol.ac.th และส่งเอกสารการสมัครสอบมายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.กรอกใบสมัคร Online
  เลือก “Application Form” (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production เลือก Entertainment Media Production Application Form และสำหรับผู้สมัครสาขา Communication Design เลือก Communication Design Application Form) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครเฉพาะช่วงระยะเวลารับสมัครเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 2.เตรียมเอกสารการสมัครสอบ
  -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  -สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
  -สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน
  -(กรณียังไม่จบการศึกษา โดยหนังสือรับรองจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้)
  -สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3.ส่งเอกสารการสมัครสอบ
  ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ สั่งจ่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล ในชื่อผู้รับ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ” เลขที่บัญชี 333-208153-4 ส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติหรือสำเนาใบโอนเงินมาที่ ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์
รายละเอียดค่าสมัครสอบ
  ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
  -ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
  -ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 2,050 บาท 
ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
  1.TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
  2.IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  -ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
  -ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,250 บาท 
ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
  1.TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
  2.IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3.SAT1 (Critical Reading + Math + Writing) 1,650 คะแนนขึ้นไป
  โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท 
  -ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สมัครที่ศึกษาในประเทศไทย
  กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม
กรณีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) และสำเนาประกาศนียบัตร (ปพ.2) ทั้งนี้ หากผู้สมัครไปในศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Exchange) ต้องยื่นผลการเรียนดังกล่าวด้วย
  กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา ยื่น Transcript (Grade 10-12) และ High School Diploma
  กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
  กรณีจบการศึกษาวุฒิ IB Certificate หรือ IB Diploma ให้มีผลการเรียนตามเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
  ประเทศอังกฤษหรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
  ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดา ยื่น Transcript (Grade 10-12) และ High School Diploma
  ประเทศออสเตรเลีย ยื่น Statement of results และประกาศนียบัตรจากรัฐที่จบการศึกษา 
  ประเทศนิวซีแลนด์ ยื่น Record of Achievement และ NCEA level 2 
  ประเทศที่ใช้ระบบ International Baccalaureate ยื่น IB Certificate หรือ IB Diploma 
  ประเทศอื่น ๆ ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กำหนด และต้องนำผลการเรียนไปเทียบวุฒิการศึกษาที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส่งสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาให้กับส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก
  ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2288-5789-91 http://www.bet.obec.go.th
การสอบคัดเลือก
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)
  สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่ TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT 1 คะแนนรวม 1,650 คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2555-2556
 ครั้งที่ 1 
วันรับสมัคร: 19 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2555
  วันสอบ: 21-22 กรกฎาคม 2555
  วันเปิดภาคเรียน: 24 กันยายน 2555
ครั้งที่ 2
  วันรับสมัคร: 1-16 ตุลาคม 2555
  วันสอบ: 27-28 ตุลาคม 2555
  วันเปิดภาคเรียน: 7 มกราคม 2556
ครั้งที่ 3
  วันรับสมัคร: 9-22 มกราคม 2556
  วันสอบ: 9-10 กุมภาพันธ์ 2556
  วันเปิดภาคเรียน: 22 เมษายน 2556
กำหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ:
-ผู้สมัครที่ส่งผล IGCSE จะต้องสอบผ่านเกรด C อย่างน้อย 5 วิชา
-ผู้สมัครที่ส่งผล GED จะต้องได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 2400 คะแนน
  สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครที่ ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ โทรศัพท์ 0-2441-5090 ต่อ 1124 หรือ 1327 โทรสาร 0-2441-0629 E-mail: icdad@mahidol.ac.th หรือwww.muic.mahidol.ac.th/thai/?pang_id=115 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์