มศว เปิดรับนักเรียน “โควตาจังหวัดนครนายก”

  โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก” ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษานับถึงวันสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 24 กรกฎาคม 2555 ดังต่อไปนี้
  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับหลักสูตรหรือภาควิชาที่รับสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปรกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  2.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
  3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  5.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  6.ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ และต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดนครนายกไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษานับถึงวันสมัคร
  2.สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
การสมัคร
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://admission.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก” และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ แล้วจึงสมัคร หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ในโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา ที่สมัคร แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โครงการ คือ
  1.โครงการสอบตรง
  2.โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก”
  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครโครงการต่าง ๆ ได้มากกว่า 1 โครงการ และในแต่ละโครงการสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา ถ้าเวลาในการสอบข้อเขียนไม่ตรงกัน ดังนั้น ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ว่ามีสิทธิ์สมัครโครงการหรือหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชานั้น ๆ หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ค่าสมัครสอบโครงการและหลักสูตร/ สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชาละ 600 บาท) กรณีผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์สมัครโครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก” หากประสงค์จะสมัครโครงการสอบตรง
  ด้วยจะต้องสมัครในหลักสูตร สาขาวิชา วิชาเอก แขนงวิชาเดียวกันเท่านั้น และให้เข้าสอบตามเลขที่นั่งสอบของ โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก” เท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2649-5712-14  http://admission.swu.ac.th
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์