การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เส้นทางสู่นักประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง                          :   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เส้นทางสู่นักประดิษฐ์ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปอบิดชื่อผู้วิจัย                         :  นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์   ตำแหน่ง  ครู  คศ.2 โรงเรียนบ้านปอบิด  สพป.นม.6ประเภทผลงานวิชาการ  :  ผลงานวิจัย บทคัดย่อ                          จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง เส้นทางสู่นักประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นทางสู่นักประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบก่อน      และหลังเรียน (3) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการเรียนการสอน       เรื่อง เส้นทางสู่นักประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนบ้านปอบิด  อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครราชสีมา เขต 6    จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  (1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง  เส้นทางสู่นักประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  6  เล่ม  (2) แผนจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน   6  แผน ใช้เวลาทั้งหมด  12  ชั่วโมง  (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30  ข้อ   (4)  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน   จำนวน  10  ข้อ    วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้สูตร  t - test  (Dependent  Sample)  พิจารณานัยสำคัญ  ทางสถิติที่ระดับ  .01ผลการศึกษาพบว่า                1.  ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนเมื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  ปรากฏว่ามีค่า E1 / E2  เท่ากับ 87.53 / 86.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (  80/80)  แสดงว่า  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์                  2.  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน  ปรากฏว่า  มีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลัง สูงกว่าก่อนเรียน   ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น                           3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน   เรื่อง  เส้นทางสู่นักประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระหว่าง     4.75 – 5.00  มีค่าเฉลี่ย  4.91  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์