รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้ศึกษา                  นางสาวพูลสุข  แสงบรรลือฤทธิ์

ตำแหน่ง               ครู      วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียน                โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1

ปีที่ศึกษา               2553 

 บทคัดย่อ                     บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อเทคโนโลยีการศึกษาชนิดหนึ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะเรื่องทักษะ ความสามารถ ความเข้าใจ แรงจูงใจ ความมีวินัยในตนเอง  ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (Skinner) การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป   ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  5)  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ซึ่งเรียนใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553   จำนวน 30  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 20 เล่ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  22  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ(r xy) ตั้งแต่    0.25  ถึง  0.80  มีค่าความยาก ตั้งแต่  0.33  ถึง  0.77  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)   5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.57  ถึง 0.90 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.96  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมุติฐานใช้   t-test  ( Dependent  Samples )                           ผลการศึกษาพบว่า                                   1.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.40/81.18  แสดงว่า 

บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษา สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                         2.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ  0.7432  หมายความว่า  บทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียน

มีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.7432  คิดเป็นร้อยละ  74.32  

                        3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                        4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดยรวม อยู่ในระดับดี  

                         5.  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไปแล้ว 14 วันไม่แตกต่างกัน                         โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีคุณลักษณะตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์