การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง (อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคา

บทคัดย่องานวิจัย         การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1

                             โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง  (อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม)

 

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวกรองแก้ว  เชื้อเผือก 
ครูชำนาญการ  ปีที่ทำวิจัย 
2554

         

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   ชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง  ให้มีประสิทธิภาพ 2)
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) และมีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด (0.51)  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 4)  เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
ผ่านไปแล้ว 
2
สัปดาห์ 
5)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 
1 
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

          ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  1) 
แผนการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยางมีค่าเฉลี่ย 4.78 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
2)
แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
ด้านการนับจำนวน  ด้านการรู้ค่าจำนวน
ด้านการจำแนก และการเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่  ด้านการเรียงลำดับ  ด้านการวัด 
ด้านจำนวน (การเพิ่ม-ลด
1) ด้านความสัมพันธ์(จับคู่ 1) และโดยรวมทุกด้าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.31/90.38,89.31/85.54
89.31/84.61,89.31/88.46,89.31/80.00,89.31/87.50,89.31/80.00,89.31/88.46 และ 89.31/94.84 สูงกว่าเกณฑ์กำหนด (80/80) สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
.5568, .6457 , .8387 , .7667 , .7500
, .7692 , .6286 , .8000 , .7500  แสดงว่านักเรียนมีความรู้สูงขึ้นร้อยละ 
55.68 , 64.57 , 83.87 
76.67 , 75.00 , 79.62 , 62.86, 80.00 และ 75.00 ตามลำดับ สูงกว่าเกณฑ์กำหนด (0.51)
สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
3) 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ด้านการจำแนกและการเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่
ด้านการเรียงลำดับ ด้านการวัด ด้านการรู้ค่าจำนวน 
ด้านการนับจำนวน  ด้านจำนวน
(การเพิ่ม-ลด
1) ด้านความสัมพันธ์ (การจับคู่ 1) และโดยรวมทุกด้าน ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  พบว่า 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 4)
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.77 สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 5)
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 
1
โรงเรียนบ้านท่าขอนยางมีคะแนนเฉลี่ย
259 คะแนน
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ
80 (232 คะแนนจากคะแนนเต็ม 290)  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  7) นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
หลังการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
มีความจำลดลง ร้อยละ
6.00 โดยมีความจำคงเหลือ ร้อยละ 94.00
สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 546 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29860
  • nbr13930
  • sss29712
  • nbr14383
  • nbr 13945