การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง (อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคา

บทคัดย่องานวิจัย         การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1

                             โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง  (อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม)

 

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวกรองแก้ว  เชื้อเผือก 
ครูชำนาญการ  ปีที่ทำวิจัย 
2554

         

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   ชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง  ให้มีประสิทธิภาพ 2)
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) และมีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด (0.51)  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 4)  เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
ผ่านไปแล้ว 
2
สัปดาห์ 
5)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 
1 
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

          ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  1) 
แผนการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยางมีค่าเฉลี่ย 4.78 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
2)
แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
ด้านการนับจำนวน  ด้านการรู้ค่าจำนวน
ด้านการจำแนก และการเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่  ด้านการเรียงลำดับ  ด้านการวัด 
ด้านจำนวน (การเพิ่ม-ลด
1) ด้านความสัมพันธ์(จับคู่ 1) และโดยรวมทุกด้าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.31/90.38,89.31/85.54
89.31/84.61,89.31/88.46,89.31/80.00,89.31/87.50,89.31/80.00,89.31/88.46 และ 89.31/94.84 สูงกว่าเกณฑ์กำหนด (80/80) สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
.5568, .6457 , .8387 , .7667 , .7500
, .7692 , .6286 , .8000 , .7500  แสดงว่านักเรียนมีความรู้สูงขึ้นร้อยละ 
55.68 , 64.57 , 83.87 
76.67 , 75.00 , 79.62 , 62.86, 80.00 และ 75.00 ตามลำดับ สูงกว่าเกณฑ์กำหนด (0.51)
สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
3) 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 
1
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ด้านการจำแนกและการเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่
ด้านการเรียงลำดับ ด้านการวัด ด้านการรู้ค่าจำนวน 
ด้านการนับจำนวน  ด้านจำนวน
(การเพิ่ม-ลด
1) ด้านความสัมพันธ์ (การจับคู่ 1) และโดยรวมทุกด้าน ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  พบว่า 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 4)
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.77 สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 5)
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 
1
โรงเรียนบ้านท่าขอนยางมีคะแนนเฉลี่ย
259 คะแนน
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ
80 (232 คะแนนจากคะแนนเต็ม 290)  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  7) นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
หลังการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่
1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
มีความจำลดลง ร้อยละ
6.00 โดยมีความจำคงเหลือ ร้อยละ 94.00
สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์